ETHNOCENTRIC ATTITUDES AND BUYING DECISIONS OF POLES AND HUNGARIANS – THE ESSENCE AND MEASUREMENT WITH THE USE OF CETSCALE ANALYSIS

Andrzej Szromnik1, Elżbieta Wolanin-Jarosz2
1 Cracow University of Economics, The Cathedral of Trade and Market Institutions, 2 John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Legal and Economic Sciences in Tomaszów Lubelski, The Cathedral of Economic Theory
Szromnik, Andrzej (Cracow University of Economics, The Cathedral of Trade and Market Institutions)
Wolanin-Jarosz, Elżbieta (John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Legal and Economic Sciences in Tomaszów Lubelski, The Cathedral of Economic Theory)
ETHNOCENTRIC ATTITUDES AND BUYING DECISIONS OF POLES AND HUNGARIANS – THE ESSENCE AND MEASUREMENT WITH THE USE OF CETSCALE ANALYSIS
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 10 (59), s. 717-728

Słowa kluczowe

etnocentryzm konsumencki kwestionariusz CETSCALE badanie empiryczne Polska-Węgry

Key words

consumer ethnocentrism CETSCALE questionnaire Poland- Hungary empirical research

Streszczenie

W niniejszym artykule omówiono wyniki badań empirycznych, których celem było określenie poziomu etnocentryzmu konsumenckiego mieszkańców Polski i Węgier. Główny materiał źródłowy pozyskano dzięki wywiadom bezpośrednim, przeprowadzonym w dwóch miastach: Rzeszowie (Polska) oraz Debreczynie (Węgry), na próbie 800 respondentów (po 400 osób w każdym mieście). Jako instrument pomiarowy wykorzystano międzynarodowy kwestionariusz CETSCALE. Przedstawione analizy wyraźnie wskazują, iż zarówno konsumenci polscy jak i węgierscy wykazują skłonności etnocentryczne, aczkolwiek znacznie większe wartości skali CET uzyskano wśród zbiorowości węgierskiej. Odnotowano również znaczący wpływ czynników demograficznych na poziom etnocentryzmu obydwu badanych grup.

Abstract

In the following article the results of empirical researches have been discussed. Their aim was to define the consumer ethnocentrism level of the inhabitants of Poland and Hungary. The main source material was acquired thanks to direct interviews, conducted in two towns: Rzeszów (Poland) and Debrecen (Hungary), in a chosen group of 800 respondents (400 people in each town). The international CETSCALE questionnaire has been used as a measuring instrument. The analyses presented, clearly indicate that, Polish as well as Hungarian consumers show ethnocentric tendencies. However significantly bigger CET scale values have been obtained in Hungarian community. It has also been noted that demographic factors have meaningful influence on the ethnocentric level of the both groups researched.