ścieżki rozwoju naukowego, z doświadczeń wieloletniego kształcenia młodej kadry naukowej

Wojciech Ziętara

Ziętara, Wojciech; ORCID: 0000-0002-3182-522X
ścieżki rozwoju naukowego, z doświadczeń wieloletniego kształcenia młodej kadry naukowej
Paths of scientific development, from the long-term experience in young scientific staff education
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009, vol.96, nr 2, s. 32-37

Słowa kluczowe

systemy kształcenia wyższego uniwersytety kształcenie doktorów

Key words

higher education systems universities education at doctors level

Streszczenie

Omówiono rolę wiedzy i systemy kształcenia w uczelniach wyższych typu uniwersyteckiego na poziomie doktora, a także systemy kształcenia doktorów: przez asystentur ę i studia doktorskie. Wskazano na większą skuteczność kształcenia doktorów w systemie studiów doktorskich w stosunku do tradycyjnych form kształcenia. Najważniejszymi czynnikami decydującymi o efektywności kształcenia doktorów są odpowiedni dobór kandydatów i sposób realizacji studiów doktorskich. Kluczową rolę odgrywa poprawne sformułowanie problemu badawczego, określenie celów, hipotez i metod badawczych.

Abstract

The paper presents the importance of knowledge and describes education systems at the Ph.D. level in universities. Two systems of doctors education were described: doctor studies and assistantship. Doctor studies seems to be more effective than the traditional forms of doctor’s education. The main factors determining an efficient education process are: proper choice of candidates and the way of doctor studies accomplishment. The key role here plays: correct definition of the research problem, research goals, hypothesis and research methods.