Inwestycje jako element strategii rozwoju gospodarki narodowej

Vira Shyiko, Voitkiv Taras

Shyiko, Vira
Taras, Voitkiv
Inwestycje jako element strategii rozwoju gospodarki narodowej
Investments as part of the strategic development of the national economy
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2014, vol.2, nr 1, s. 89-96

Słowa kluczowe

źródła finansowania inwestycji decyzje inwestycyjne proces inwestycyjny

Key words

financial source of investment investment decisions investment process

Streszczenie

Artykuł przedstawia problematykę i tendencje w kształtowaniu dzia- łalności inwestycyjnej na Ukrainie. Ukazano strukturę procesu inwestycyjnego jako głównego źródła inwestycji i wiedzy o procesie inwestycyjnym na Ukrainie. Określono również czynniki mające wpływ na tendencje w kształtowaniu obszaru inwestycji, z uwzględnieniem potrzeby stymulowania inwestycji i poprawy klimatu inwestycyjnego.

Abstract

The article presents the problems and trends in investment activity in Ukraine. In the study the structure of the investment process as the main source of investment and knowledge base for this process in Ukraine is revealed. The article also shows the factors that affect the trends in the investment field and proves the need to stimulate investment and improve the investment climate.