Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2004 (53)

ISSN: 2081-6979 eISSN: 2543-9863
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Adamowicz M. Nauki rolnicze a wielofunkcyjny i zrównoważony rozwój rolnictwa 5-24pdf
2. Zawojska A. Strefa euro a nowe kraje członkowskie Unii Europejskiej - dywergencja czy konwergencja gospodarcza? 25-42pdf
3. Idzik M. Społeczne uwarunkowania rozwoju bankowości detalicznej w Polsce 43-56pdf
4. Wyrzykowska B. Rodzaje powiązań integracyjnych w agrobiznesie 57-76pdf
5. Jakóbik A., Klepacki B. Poziom produkcji roślinnej w Polsce na tle wybranych państw Unii Europejskiej 77-89pdf
6. Hamulczuk M., Stolarska A. Zmiany źródeł utrzymania ludności rolniczej 91-97pdf
7. Stańko A. Poziom ubóstwa w krajach nowo przyjętych do Unii Europejskiej 99-111pdf
8. Raczkowska M. Warunki bytu w polskich gospodarstwach domowych dotkniętych ubóstwem 113-125pdf
9. Wasilewski M. Wyniki i organizacja produkcji w gospodarstwach rolniczych o różnych formach organizacyjno-prawnych 127-142pdf
10. Juszczyk S. Skala produkcji gospodarstw mlecznych a jej opłacalność 143-157pdf
11. Pizło W. Zastosowanie marketingu internetowego w „Indykpolu" 159-174pdf
12. Madras-Majewska B., Majewski J. Opłacalność produkcji pszczelarskiej w Polsce 175-185pdf