Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2008 (65)

ISSN: 2081-6979
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Siudek T. Efektywność w teorii i praktyce na przykładzie wybranych banków spółdzielczych w Polsce 5-18pdf
2. Stola E., Wasilewski M. Private banking w PKO BP S.A. w opiniach klientów 19-29pdf
3. Kowalska I. OBSŁUGA BANKOWA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH NA PRZYKŁADZIE EDUKACYJNYCH KONT OSOBISTYCH 31-42pdf
4. Juszczyk S. Wykorzystanie opcji do ograniczenia ryzyka kursu walutowego 43-58pdf
5. Borisova V. ROZWÓJ KREDYTOWANIA I SPÓŁDZIELNIE KONSUMENCKIE W SEKTORZE ROLNICTWA 59-70pdf
6. Mądra M., Stola E. Struktura oraz poziom kredytów gospodarstw rolniczych w zależności od zadłużenia i siły ekonomicznej 71-84pdf
7. Brzozowska K. Fundusze zalążkowe w rozwoju przedsiębiorczości w Polsce 85-94pdf
8. Zawojska A. Uwarunkowania i kanały finansowania rolnictwa w Polsce 98-108pdf
9. Miś T. Wykorzystanie wsparcia finansowego z funduszy UE przez gospodarstwa rolne w regionie rozdrobnionego rolnictwa 109-120pdf
10. Kożuch A. Zmiany w zarządzaniu finansami lokalnymi 121-132pdf
11. Rudowicz E. Budżet zadaniowy – reorientacja z wydatkowania na zarządzanie finansami publicznymi 133-143pdf
12. Majchrzak A. Klasyfikacja powiatów według sytuacji finansowej w województwie wielkopolskim 145-154pdf
13. Sobczyk A. Zarządzanie informacją ekonomiczno-finansową w gminie jako narzędzie rozwoju lokalnego 155-165pdf
14. Świrska A. Subwencje jako źródło dochodów gminy 167-180pdf
15. Ginter A. Zróżnicowanie struktury dochodów gmin podregionu ostrołęcko-siedleckiego 181-187pdf
16. Kobiałka A. Sytuacja dochodowa gmin województwa lubelskiego w latach 1999–2005 189-200pdf
17. Płonka A., Wojewodzic T. Polityka gmin województwa małopolskiego w zakresie podatku od nieruchomości 201-209pdf
18. Winter M. Status administracyjny gminy a podatkowe uwarunkowania rozwoju agroturystyki 211-218pdf
19. Trzpioła K. Agroturystyka czy działalność gospodarcza na terenie wiejskim – dylematy przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie unijne na przykładzie uczestniczek projektu Nowe Kwalifi kacje Kobiet 219-230pdf
20. Hybka M. Władztwo podatkowe i jego wpływ na strukturę dochodów budżetowych gmin w Niemczech 231-241pdf
21. Bobola A. Źródła finansowania rolniczych ubezpieczeń społecznych w latach 1999–2006 243-255pdf
22. Góralski P. System dotacji publicznych dla spółek hodowlanych nadzorowanych przez Ministerstwo Skarbu Państwa 257-266pdf