Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2008 (67)

ISSN: 2081-6979
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Laskowski W. Zmiany poziomu spożycia żywności w Polsce 5-14pdf
2. Woźniak M. Dywersyfikacja szansą rozwoju indywidualnych gospodarstw rolnych w globalnej gospodarce 15-24pdf
3. Marcysiak A., Marcysiak A. Zakres zróżnicowania poziomu dochodów z gospodarstwa rolnego w układzie regionalnym 25-31pdf
4. Kusz D. Inwestycje rzeczowe w wybranych gospodarstwach rolniczych o różnych kierunkach gospodarczych 33-44pdf
5. Bórawski P. Wielkość ekonomiczna jako czynnik różnicujący wyniki produkcyjne i ekonomiczne gospodarstw rolnych w regionie Pomorza i Mazur 45-55pdf
6. Wojewodzic T. Strategie dostosowawcze gospodarstw ograniczających produkcję rolniczą 57-66pdf
7. Sulewski P. Bariery i możliwości rozwoju gospodarstw rolnych w opiniach ich właścicieli 67-78pdf
8. Kołoszko-Chomentowska Z. Wykształcenie ludności rolniczej jako determinanta rozwoju rolnictwa 79-85pdf
9. Karmowska G. Kierunki zmian w indywidualnych gospodarstwach rolnych województwa zachodniopomorskiego w latach 2004–2006 87-96pdf
10. Kondraszuk T. Rolniczy kalendarz rachunkowy (RKR) jako narzędzie ewidencji, planowania i kontroli w gospodarstwie wiejskim 97-108pdf
11. Rokicki T. Uwarunkowania rozwoju produkcji owczarskiej w Polsce 109-116pdf
12. Dziedzic S. Społeczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju bezpośredniej sprzedaży produktów rolniczych 117-125pdf
13. Dziedzic S., Woźniak L. Techniczno-technologiczne uwarunkowania rozwoju bezpośredniej sprzedaży produktów rolniczych 127-136pdf