Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2009 (77)

ISSN: 2081-6979
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Grzywacz J. Ryzyko kredytowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 5-17pdf
2. Juszczyk S., Nagórka A. Fundusze parasolowe i lokaty bankowe jako miejsce gotówki przedsiębiorstwa 19-30pdf
3. Chupis A. Finansowe uregulowania w relacji do hipoteki 31-39pdf
4. Borisova V. Dostęp do pożyczek spółdzielni rolniczych na Ukrainie 41-52pdf
5. Siudek T. Wzrost gospodarczy a efektywność działania wybranych banków spółdzielczych w Polsce – aspekty teoretyczne i praktyczne 53-68pdf
6. Kochaniak K. Analiza kosztu funduszy własnych grupy banków giełdowych w Polsce 69-76pdf
7. Poteraj J. Analiza porównawcza efektywności powszechnych towarzystw emerytalnych na przykładach firm z grup kapitałowych Poczty Polskiej i Allianz 77-88pdf
8. Ancyparowicz G. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej 89-103pdf
9. Brzozowska K. Współpraca aniołów biznesu z funduszami venture capital w Polsce 105-114pdf
10. Samborski A. Finansowanie inwestycji rzeczowych w warunkach destabilizacji sektora finansowego: doświadczenia japońskich przedsiębiorstw 115-126pdf
11. Klepacki B., Kusto B. Ocena kondycji finansowej gmin województwa świętokrzyskiego 127-135pdf
12. Sobczyk A. Finansowanie rozwoju gminy z dochodów własnych 137-149pdf
13. Hałaburda D. Analiza płynności finansowej jednostek samorządu terytorialnego 151-161pdf
14. Błażejowska M. Finansowe wsparcie rozwoju lokalnego w ramach partnerstwa publiczno--prywatnego w opinii władz samorządowych 163-173pdf
15. Gruziel K. Istota i założenia optymalizacji podatkowej – wybrane aspekty 175-186pdf
16. Chmielewska M. Podatek rolny w dochodach budżetowych gmin 187-197pdf
17. Mądra M. Kształtowanie poziomu zadłużenia w zależności od powierzchni użytków rolniczych gospodarstw rolnych 199-216pdf
18. Pisarska A., Wasilewski M. Źródła finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw 217-227pdf