Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2009 (79)

ISSN: 2081-6979
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Mossakowska E., Zawojska A. Rozwój gospodarczy a kapitał ludzki na terenach wiejskich w Polsce 5-21pdf
2. Drabik E. Kilka uwag o formalnych zasadach matematycznego modelowania zjawisk ekonomicznych i interakcji społecznych 23-37pdf
3. Raczkowska M. Kapitał społeczny na obszarach wiejskich w Polsce 39-47pdf
4. Łącka I. Nauka a sektor rolno-spożywczy wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy 49-62pdf
5. Szwacka-Mokrzycka J. Przemiany na rynku żywności po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej 63-75pdf
6. Hybel J. Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynek pracy w Polsce w latach 2000–2007 75-83pdf
7. Kisielińska J. Wielorównaniowy model ekonometryczny inflacji i bezrobocia w Polsce 85-97pdf
8. Stańko A. Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich 99-109pdf
9. Adamczyk P. Substytucyjność czynników produkcji w przemyśle spożywczym w Polsce 111-123pdf
10. Chądrzyński M. Wybrane przesłanki funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich w Polsce 125-135pdf
11. Pisarska A., Wasilewski M. Zarządzanie środkami trwałymi w małych i średnich przedsiębiorstwach z regionu świętokrzyskiego 137-148pdf
12. Gruziel K. Zróżnicowanie obciążeń podatkowych z tytułu podatku rolnego w indywidualnych gospodarstwach rolnych 149-161pdf
13. Wrzesińska J. Polityka super- i hipermarketów wobec dostawców towarów 163-175pdf