Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2013 (104)

ISSN: 2081-6979
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Czerwińska-Kayzer D. Inklinacje rolników indywidualnych do realizacji inwestycji rzeczowych w gospodarstwach rolnych 5-13pdf
2. Ganc M., Mądra-Sawicka M. Możliwość wykorzystania ulgi inwestycyjnej w indywidualnych gospodarstwach rolnych w sytuacji wprowadzenia podatku dochodowego 15-28pdf
3. Florek J. Nakłady inwestycyjne w polskim przemyśle spożywczym w latach 2000–2011 29-39pdf
4. Smolarski L. Wpływ dopłat bezpośrednich na strukturę użytkowanej ziemi w gospodarstwach rolników indywidualnych 41-54pdf
5. Ważniewski P. Skala i rentowność inwestycji w gospodarce odpadami 55-64pdf
6. Balina R., Juszczyk S. Prognozowanie ryzyka bankructwa przedsiębiorstw z branży transportu drogowego towarów 65-79pdf
7. Zabolotnyy S. Możliwości poprawy polityki zarządzania kapitałem obrotowym spółek giełdowych z sektora agrobiznesu w opiniach zarządzających 81-91pdf
8. Zuba M. Zmiany działalności kredytowej banków spółdzielczych w Polsce i w Europie w latach 2007–2011 93-105pdf
9. Boratyńska K., Lenarcik M. Obciążenia podatkowe wybranego przedsiębiorstwa sektora motoryzacyjnego 107-117pdf
10. Nuszkiewicz K. Odpady grupy trzeciej jako źródło energii odnawialnej 119-124pdf
11. Komorowska D. Czynniki kształtujące efektywność gospodarstw ekologicznych o różnej wielkości 125-143pdf
12. Ochnio E. Polityka dywidendowa zakładów ubezpieczeń notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na przykładzie Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA S.A. 145-156pdf
13. Zalega T. Mieszkanie i warunki lokalowe miejskich gospodarstw domowych w Polsce 157-170pdf
14. Levytska G., Wrzesińska-Kowal J. Społeczna odpowiedzialność biznesu w działalności przedsiębiorstw gastronomicznych w Polsce 171-183pdf