Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 2009 (2(51))

ISSN: 2081-3430 eISSN: 2544-0640
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Adamowicz M., Zwolińska-Ligaj M. Koncepcja wielofunkcyjności jako element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich 11-38pdf
2. Czyżewski B. Współczesne teorie renty gruntowej, ich geneza i znaczenie dla Wspólnej Polityki Rolnej w Unii Europejskiej 39-55pdf
3. Jurkowski R. Polityka w dziedzinie edukacji i kształcenia zawodowego 57-81pdf
4. Kowalska I. Dylematy systemu finansowania polityki edukacyjnej państwa w kontekście I i II okresu programowania UE 83-93pdf
5. Niewęgłowski M. Unijna polityka zatrudnienia a zmiany na polskim rynku pracy 95-104pdf
6. Kotala A., Puchała J. Potrzeby doradcze Lokalnych Grup Działania 105-112pdf
7. Koprowicz J., Waluch K. Wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego na doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr na przykładzie Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 113-122pdf
8. Jałowiecki P., Orłowski A., Woźniakowski T., Zmarzłowski K. Porównanie ocen zróżnicowania szkolnictwa wyższego w latach 1999 – 2006 w Polsce na podstawie różnych metod normalizacji danych 123-136pdf
9. Łabędzki H. Zmiany atrakcyjności migracyjnej obszarów wiejskich na Dolnym Śląsku 137-145pdf
10. Deresz A., Podstawka M. Ocena funkcjonowania podatku od dochodów osób fizycznych oraz propozycji jego zmian w latach 2009 – 2012 149-161pdf
11. Gołasa P. Harmonizacja polityki podatkowej w Unii Europejskiej na przykładzie podatku od wartości dodanej 163-171pdf
12. Jędrzejczyk I., Przybytniowski J. Pośrednictwo ubezpieczeniowe w polskim obszarze Jednolitego Rynku Europejskiego 173-183pdf
13. Łozowski M., Obstawski Z. Podstawy budowy Wspólnego Systemu Ubezpieczeń Rolnych w Unii Europejskiej 185-196pdf
14. Łozowski M., Obstawski Z. Wsparcie publiczne dla ubezpieczeń w rolnictwie 197-211pdf
15. Wicka A., Wojciechowska-Lipka E. Wspólna Polityka Rolna a ubezpieczenia gospodarcze w rolnictwie polskim 213-223pdf
16. Borecka A., Sowula-Skrzyńska E., Szumiec A. Dopłaty wyrównawcze do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) czynnikiem poprawy zyskowności niskodochodowych gospodarstw owczarskich 225-233pdf
17. Majewski E., Wąs A. Znaczenie płatności bezpośrednich jako czynnika stabilizującego dochód rolniczy na przykładzie wybranych typów gospodarstw 235-248pdf
18. Błażejowska M. Wpływ partnerstwa publiczno-prywatnego na rozwój obszarów wiejskich i absorpcję środków unijnych 249-256pdf
19. Pudełkiewicz E. Spółdzielcze formy gospodarowania w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej 259-295pdf
20. Borecka A., Sowula-Skrzyńska E. Poprawa sytuacji ekonomicznej gospodarstw produkujących żywiec wieprzowy poprzez wykorzystanie możliwości jakie daje funkcjonowanie w ramach grupy producenckiej 297-306pdf
21. Kata R. Rola instytucji finansowych we wsparciu przekształceń rolnictwa o rozdrobnionej strukturze gospodarstw 307-318pdf
22. Czubak W. Ocena procedur pozyskiwania środków Unii Europejskiej na cele inwestycyjne w gospodarstwach rolnych 319-329pdf
23. Karolewska-Szparaga M. Analiza sytuacji ekonomicznej wybranych gospodarstw mlecznych należących do Międzynarodowej Sieci Gospodarstw Porównawczych IFCN-Dairy 331-338pdf
24. Drejerska N., Pięta P., Skierska-Pięta K. Zasoby i wyniki produkcyjne gospodarstw indywidualnych oraz plany na przyszłość ich właścicieli 339-350pdf