Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 2010 (4(53))

ISSN: 2081-3430 eISSN: 2544-0640
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Gralak K. Instrumenty finansowania lokalnych projektów rewitalizacyjnych 9-17pdf
2. Toruński J., Wyrębek H. Znaczenie sektora bankowego w finansowaniu ochrony środowiska w Polsce na przykładzie BOŚ w latach 2000 – 2007 18-26pdf
3. Drejerska N. Dochody i wydatki publiczne jako elementy polityki rozwoju regionalnego w Polsce 27-34pdf
4. Rakowska J., Wojewódzka A. Strategie rozwoju powiatów oraz fundusze strukturalne UE jako instrumenty kreowania ładu przestrzennego 35-41pdf
5. Pomianek I. Polityka finansowa wybranych gmin województwa warmińsko-mazurskiego 42-49pdf
6. Walenia A. Charakterystyka układu instytucjonalnego Podkarpacia odpowiedzialnego za wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa podkarpackiego na lata 2007–2013 50-64pdf
7. Wróblewska E. Inwestycje lokalne jako instrument rozwoju społeczno-gospodarczego, na przykładzie gminy Ryki 65-75pdf
8. Podstawka M., Rudowicz E. Wykorzystanie wybranych podatków lokalnych w kreowaniu polityki fiskalnej gmin 79-87pdf
9. Sarnowski J. Uwarunkowania reformy finansów publicznych w Polsce 88-99pdf
10. Waściński T., Wójcik G. Publiczny system finansowy w gospodarce rynkowej 100-109pdf
11. Kowalska I. Rola prezydencji Polski w UE w zakresie edukacji 110-118pdf
12. Borowik M., Waściński T. Zastosowanie systemu kontroli zarządczej w jednostkach Policji 119-131pdf
13. Koza A., Politaj A. Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy w dobie zmian zasad dofinansowania ich zatrudniania 132-140pdf
14. Wyrębek H. Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy 141-150pdf
15. Woźniak B. Instrumenty i instytucje udzielania pomocy publicznej w Polsce 151-161pdf
16. Henryk W., Janusz T. Finansowe formy wspierania MSP w Polsce na przykładzie banku PKO BP 165-172pdf
17. Gołasa P. Wpływ wybranych instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej na kształtowanie się dochodów gospodarstw rolnych w Polsce 173-180pdf
18. Prus P., Wawrzyniak B. Zmiany zasad przyznawania rent strukturalnych oraz ich skutki 181-195pdf
19. Wyrębek H. Znaczenie kredytu w finansowaniu zakup nieruchomości mieszkaniowych w Polsce na przykładzie banku PKO BP 196-203pdf
20. Bąk-Filipek E. Finansowanie turystyki w Polsce 204-213pdf
21. Tetwejer U. Finansowanie ochrony własności intelektualnej ze środków unijnych 214-223pdf
22. Jurkowski R. Interes konsumenta a interes banku w umowach o kredyt na zakup samochodu 227-237pdf
23. Piocha S., Radlińska K. Uwagi na temat kryzysu gospodarczego i sektora bankowego w Polsce 238-251pdf
24. Kozak S. Stabilność i dochodowość banków spółdzielczych w Polsce w czasie kryzysu rynków finansowych 252-263pdf
25. Miedzik A., Wicka A. Rodzaje ubezpieczeń i czynniki decydujące o wyborze ubezpieczyciela 264-277pdf
26. Szwacka-Mokrzycka J. Znaczenie wizerunku w budowaniu pozycji konkurencyjnej banków 278-286pdf
27. Olkiewicz A. Rola instrumentów bankowych i ubezpieczeniowych w ograniczaniu ryzyka handlowego przedsiębiorstw w czasie kryzysu gospodarczego 287-297pdf
28. Wiśniewski T. Indeks RESPECTIndex jako inicjatywa Giełdy Papierów Wartościowych w procesie tworzenia zasad CSR na polskim rynku kapitałowym 301-311pdf
29. Satoła Ł. Dynamika wartości aktywów na polskim rynku funduszy inwestycyjnych 312-321pdf
30. Karpio A., Żebrowska-Suchodolska D. Polski rynek otwartych funduszy inwestycyjnych na tle rynku europejskiego 322-331pdf
31. Ociepa-Kicińska E. Dywersyfikacja ryzyka, a ograniczenia w polityce inwestycyjnej Otwartych Funduszy Emerytalnych 332-340pdf
32. Rykowska J., Sawicka J. Wpływ kryzysu gospodarczego na przyszłość Polski w strefie euro 341-350pdf