Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 2018 (19(68))

ISSN: 2081-3430 eISSN: 2544-0640
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Dziwulski J. Wpływ poziomu i jakości wiedzy pracowników na zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji usługowej na wybranym przykładzie 7-18pdf
2. Franc - Dąbrowska J., Porada - Rochoń M., Świecka B. Niewypłacalność przedsiębiorstw i gospodarstw domowych - Analiza porównawcza 19-31pdf
3. Ganc M. Ryzyko utraty płynności a możliwość ubezpieczenia należności w spółdzielniach mleczarskich 32-42pdf
4. Juszczyk S. LISTING OF SHARES OF SOME COMMERCIAL BANKS AND FINANCIAL SERVICES COMPANIES IN POLAND 43-51pdf
5. Kasprzak-Czelej A. Metale szlachetne jako klasa aktywów 52-61pdf
6. Kata R. Mikroekonomiczny model działalności banków spółdzielczych w Polsce – dylematy wyboru 62-72pdf
7. Klonowska A. Analiza zmienności makroekonomicznych wielkości finansowych na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej 73-82pdf
8. Kowalska I. Projektowane zmiany w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego - ocena kierunkowych założeń 83-94pdf
9. Kozera A. Własny potencjał dochodowy gmin wiejskich w Polsce 95-106pdf
10. Błach J., Łukasik G. POLITYKA DYWIDENDY SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH W WARUNKACH KONFLIKTOWYCH OCZEKIWAŃ INTERESARIUSZY 107-121pdf
11. Marcysiak A., Marcysiak A. Efektywność wykorzystania zasobów w różnych typach gospodarstwach 122-131pdf
12. Konarzewska U., Michalczuk G. Komunikowanie działań CSR w procesie społecznie odpowiedzialnego inwestowania 132-142pdf
13. Nowacki R. Percepcja reklamy artykułów żywnościowych i jej znaczenie w procesach decyzyjnych konsumentów 143-154pdf
14. Oliński M., Szamrowski P. Wykorzystanie Twittera w działalności organizacji pożytku publicznego 155-172pdf
15. Ozimek I. Ochrona konsumentów na wybranych rynkach usług w świetle regulacji prawnych i możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich 173-186pdf
16. Paluszak G., Wiśniewska-Paluszak J. Hipoteza efektywnego rynku versus analiza techniczna rynku finansowego 187-198pdf
17. Bereżnicka J., Pawlonka T. Zarządzanie oparte na wartości - filozofia i wyzwanie w zarządzaniu finansami współczesnego przedsiębiorstwa 199-210pdf
18. Pawłowski M. Modele dyskryminacyjne w ocenie ryzyka upadłości emitentA OBLIGACJI KORPORACYJNYCH 211-222pdf
19. Kuszneruk M., Siedlecka A. Zrównoważona konsumpcja a marnotrawstwo żywności w opinii kierowników gospodarstw domowych 223-236pdf
20. Siemieniuk N., Siemieniuk T., Siemieniuk Ł. Wybrane aspekty wykorzystania teorii chaosu do wspierania decyzji finansowych 237-247pdf
21. Standar A. Realizacja wydatków inwestycyjnych a kondycja finansowa JST. Przykład gmin wiejskich województwa wielkopolskiego 248-261pdf
22. Strzębicki D. Rola postów facebookowych w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego 262-271pdf
23. Davydenko N., Wasilewska N. FINANCIAL MANAGEMENT MODELING FOR ENTERPRISES 272-285pdf
24. Bischoff A., Wasilewski M. Współpraca w zakresie wymiany informacji podatkowej między Polską a krajami UE 286-301pdf