Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 2008 4(19)

ISSN: 2081-6960 eISSN: 2544-0659
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Stańko S. Profesor Zbigniew Adamowski, życie i twórczość (jubileusz 80-lecia urodzin) 13-16pdf
2. Adamowicz M. Mierzenie wartości efektów polityki rozwoju wsi i rolnictwa 17-29pdf
3. Artyszak A. Rynek cukru w UE po drugim roku reformy 30-35pdf
4. Biernat-Jarka A. Ocena zmian płatności bezpośrednich Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej 36-41pdf
5. Błażejczyk-Majka L., Maciejewski K. Wyposażenie w czynniki wytwórcze oraz efektywność ich wykorzystania w gospodarstwach UE 42-52pdf
6. Borowska A. Światowy rynek wyrobów tytoniowych w latach 1990-2006 53-64pdf
7. Borowska A., Rejman K. Organizacja rynku pierwotnego owoców na przykładzie rejonu grójeckiego 65-74pdf
8. Bórawski P. Analiza wskaźników płynności i zadłużenia indywidualnych gospodarstw rolnych 75-82pdf
9. Brodzińska K. Program rolnośrodowiskowy i jego zakres realizacji w aspekcie rozwoju rolnictwa i ochrony środowiska 83-91pdf
10. Chorób R. Determinanty i perspektywy rozwoju procesów integracyjnych rolnictwa z przemysłem spożywczym na przykładzie Podkarpacia 92-104pdf
11. Adamska A., Czernyszewicz E. Wsparcie finansowe wybranych gospodarstw sadowniczych na Lubelszczyźnie z funduszy Unii Europejskiej 105-114pdf
12. Czyżewski A., Kułyk P. Płatności bezpośrednie a interesy polskiego rolnictwa 115-124pdf
13. Dolata M. Infrastruktura ekologiczna obszarów wiejskich po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej na przykładzie województwa wielkopolskiego 125-134pdf
14. Domagalska-Grędys M. Perspektywy rozwoju produktów tradycyjnych Podkarpacia w kontekście opinii mieszkańców 135-144pdf
15. Drabik E. Aukcja koni arabskich Pride of Poland jako aukcja asymetryczna 145-155pdf
16. Drejerska N., Pomianek I. Przedsiębiorczość jako przejaw aktywności zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich 156-164pdf
17. Gajowiak D. Spółdzielczość bankowa na przyładzie wybranych europejskich banków zrzeszających 165-173pdf
18. Hadryjańska B. Proces ekologizacji w przedsiębiorstwach mleczarskich województwa wielkopolskiego wobec polityki ekologicznej Unii Europejskiej 174-184pdf
19. Hamulczuk M. Modele równowagi cząstkowej w prognozowaniu i symulacjach na rynku rolnym, model AGMEMOD 185-197pdf
20. Idzik M. Zachowania nabywcze konsumentów na rynku dóbr szybkozbywalnych w latach 1992-2007 198-206pdf
21. Jabłońska L. Rynek roślin ozdobnych w świetle akcesji Polski do Unii Europejskiej 207-216pdf
22. Kaczorowska J. Wpływ rozszerzenia Unii na działalność polskich przedsiębiorstw w obszarze rozwoju i opracowywania nowych produktów żywnościowych 217-224pdf
23. Kasztelan P. Kwotowanie produkcji mleka – stan obecny oraz perspektywa likwidacji 225-234pdf
24. Kata R. Potrzeby rolników w zakresie wsparcia ze strony otoczenia instytucjonalnego w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej 235-245pdf
25. Kiryluk-Dryjska E. Ocena alokacji środków Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich przy wykorzystaniu metod optymalizacyjnych 246-258pdf
26. Kisielińska J. Panelowe klasyfikacyjne modele upadłości ekonomicznej gospodarstw rolniczych 259-269pdf
27. Kołodziejczak M. Zróżnicowanie regionalne rolnictwa w Polsce i w Niemczech 270-280pdf
28. Madras-Majewska B., Majewski J. Zmiany w światowym pszczelarstwie z uwzględnieniem miejsca Polski 281-290pdf
29. Marks-Bielska R. Dzierżawa nieruchomości rolnych w woj. warmińsko-mazurskim w opiniach dzierżawców 291-299pdf
30. Matyjaszczyk E. Perspektywy zmian na rynku środków ochrony roślin w Polsce w świetle nowelizacji wymagań unijnych 300-308pdf
31. Matysik-Pejas R. Procesy rozwojowe rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2003-2007 309-318pdf
32. Mroczek R. Wpływ wspólnej polityki rolnej, handlowej i strukturalnej UE na polski przemysł spożywczy na przykładzie sektorów wrażliwych 319-325pdf
33. Oleszko-Kurzyna B. Rozwój zrównoważony rolnictwa wobec wymogów Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska 326-336pdf
34. Borysowna-Parfionowa L. Perspektywy handlu zagranicznego artykułami spożywczymi Polski i regionu Jarosławskiego w warunkach oczekiwanego przystąpienia Rosji do WTO 337-343pdf
35. Parlińska M., Pomaska A. Szanse wykorzystania e-learningu w edukacji w nawiązaniu do obszarów wiejskich 344-349pdf
36. Jabłońska L., Pawlak J. Poziom jakości handlowej owoców na rynku krajowym w świetle wymagań Unii Europejskiej na przykładzie Lubelszczyzny 350-359pdf
37. Pawlak K., Poczta W., Śledzińska J. Perspektywy rozwoju handlu zagranicznego produktami mięsnymi w Polsce i Unii Europejskiej 360-370pdf
38. Kobus P., Pietrzykowski R. Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie wyników ekonomiczno-produkcyjnych gospodarstw rolnych wybranych państw Unii Europejskiej 371-378pdf
39. Pawlak K., Poczta W., Śledzińska J. Sytuacja finansowa gospodarstw rolnych krajów UE sklasyfikowanych według ich wyników produkcyjno-ekonomicznych 379-387pdf
40. Mirończuk A., Rak A. Zmiany bezrobocia na wiejskim rynku pracy po integracji Polski z Unią Europejską 388-396pdf
41. Sieczko A. Tworzenie rynku produktów tradycyjnych i regionalnych 397-407pdf
42. Sobolewska A. Gospodarka odpadami komunalnymi na terenach wiejskich 408-415pdf
43. Stańko S. Tendencje zmian cen produktów rolnych i żywnościowych w Polsce w latach 1996-2008 416-423pdf
44. Stawicka E. Kapitał ludzki jako element różnicujący dochody kierowników gospodarstw (na przykładzie województwa mazowieckiego) 424-433pdf
45. Szymańska E. Dochodowość gospodarstw trzodowych o różnych systemach produkcyjnych w Polsce po integracji z UE 434-443pdf
46. Walenia A. Czynniki warunkujące konkurencyjność rolnictwa Podkarpacia w procesie integracji ze Wspólnotą Europejską 444-455pdf
47. Wojewodzic T. Perspektywy gospodarstw suplementarnych Pogórza Zachodniobeskidzkiego i Beskidów Zachodnich 456-466pdf