Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 2009 9(24)

ISSN: 2081-6960 eISSN: 2544-0659
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Bąk-Filipek E. Wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na stan rynku wołowiny w Polsce 5-14pdf
2. Borowska A. Przemiany na rynku napojów alkoholowych w Polsce w latach 1990-2007 15-26pdf
3. Cymanow P. Wpływ akcesji Polski do UE na jakość handlową wybranych grup artykułów żywnościowych 27-34pdf
4. Hamulczuk M., Rembisz W. Kwestie wyrównania dopłat bezpośrednich producentom rolnym w Unii Europejskiej 35-45pdf
5. Kacperska E., Tymieniecka K. Stosunki handlowe Polski z Ukrainą w latach 2000-2008 ze szczególnym uwzględnieniem handlu artykułami rolno-spożywczymi 46-57pdf
6. Kałuża H. Wybrane problemy rozwoju małych gospodarstw rolnych w opinii ich właścicieli 58-64pdf
7. Gębski J., Kosicka-Gębska M. Oczekiwania i obawy związane z wprowadzeniem do obrotu produktów i żywności pochodzących z modyfikacji genetycznych 65-76pdf
8. Kozera M. Niektóre uwarunkowania pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstw rolnych 77-82pdf
9. Kozioł D., Zieliński W. Prognoza optymalnego terminu sadzenia sałaty w uprawach szklarniowych 83-88pdf
10. Kraciuk J. Rynek pracy na wsi 89-98pdf
11. Łęczycki K. Wpływ poziomu wsparcia finansowego na kształtowanie zmian zasobów, organizacji i efektów ekonomicznych gospodarstw rolniczych 99-109pdf
12. Majewski J. Pszczelarstwo w województwie mazowieckim i jego znaczenie dla rolnictwa 110-118pdf
13. Marcysiak A., Marcysiak A. Źródła finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej gospodarstw rolnych 119-127pdf
14. Mrówczyńska-Kamińska A. Przepływy materiałowe w rolnictwie w krajach Unii Europejskiej 128-139pdf
15. Pietrzykowski R. Regionalne zróżnicowanie województw po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej 140-147pdf
16. Płotkowski L. Gospodarstwo leśne jako miejsce zatrudnienia i źródło dochodów ludności wiejskiej 148-158pdf
17. Sobczyński T. Wpływ wielkości ekonomicznej gospodarstw rolniczych UE na ich możliwości rozwojowe 159-168pdf
18. Stańko S. Tendencje w handlu zagranicznym zbożem i jego produktami w Polsce w latach 1999-2008 169-175pdf
19. Walenia A. Wybrane zagadnienia rozwoju rolnictwa na obszarach Polski Wschodniej 176-188pdf
20. Wasilewska E. Syntetyczny pomiar zmian w strukturze rynku pracy 189-201pdf
21. Zawojska A. Zatrudnienie zagranicznej siły roboczej w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym na przykładzie zatrudnienia polskich pracowników w wybranych krajach UE 202-215pdf