Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 2011 11(26) (2)

ISSN: 2081-6960 eISSN: 2544-0659
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Cieślewicz W. Finansowe wsparcie inwestycji w polskim przemyśle rolno-spożywczym 5-15pdf
2. Czyżewski A., Kułyk P. Dobra publiczne w koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa, ujęcie teoretyczne i praktyczne 16-25pdf
3. Dolata M. Stan i zmiany wyposażenia obszarów wiejskich w infrastrukturę ochrony środowiska naturalnego 26-36pdf
4. Grębowiec M. Znaczenie innowacji produktowych w rozwoju przedsiębiorstw na przykładzie branży owocowo-warzywnej 36-46pdf
5. Hadryjańska B. Gospodarka wodno-ściekowa wielkopolskich przedsiębiorstw mleczarskich a ich konkurencyjność po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej 46-56pdf
6. Juszczyk S. Wpływ cen podstawowych produktów mleczarskich na ceny mleka surowego w Nowej Zelandii 56-66pdf
7. Kociszewski M., Szwacka-Mokrzycka J. Uwarunkowania rozwoju przemysłu spożywczego po przystąpieniu Polski do UE 67-77pdf
8. Łapińska J. Naruszenia zasad rolnictwa ekologicznego w Republice Czeskiej 78-85pdf
9. Marcysiak A., Marcysiak A. Czynniki różnicujące poziom wsparcia gospodarstw środkami Wspólnej Polityki Rolnej UE 86-94pdf
10. Ropińska B. Rolnicy województwa pomorskiego i ich gospodarstwa w pierwszym roku członkostwa Polski w Unii Europejskiej 95-105pdf
11. Stajszczak A. Wpływ globalizacji i prawa europejskiego na rynek środków ochrony roślin w Polsce 106-115pdf
12. Stefko O. Zróżnicowanie w gospodarowaniu rzeczowymi składnikami majątku w polskim ogrodnictwie na tle Unii Europejskiej 116-124pdf
13. Szczepaniak I. Konkurencyjność polskiego sektora rolno-spożywczego na rynku nowych państw członkowskich Unii Europejskiej (UE-12) 125-137pdf
14. Cieślewicz W., Wiktorowski K. Wpływ procesów koncentracji ziemi i intensyfikacji upraw w rolnictwie konwencjonalnym na stan środowiska naturalnego w regionie zachodniopomorskim 138-145pdf
15. Ratajczak M., Wołoszyn J. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR) w sferze agrobiznesu 146-155pdf
16. Wrzaszcz W. Zrównoważenie środowiskowe versus zrównoważenie ekonomiczne indywidualnych gospodarstw rolnych 156-168pdf