Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 2011 11(26) (4)

ISSN: 2081-6960 eISSN: 2544-0659
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Babuchowska K. Realizacja działania PROW 2007-2013 „Modernizacja gospodarstw rolnych” w województwie lubelskim 7-16pdf
2. Beres D. Competitiveness and comparative advantages in agriculture (livestock approach) 17-25pdf
3. Błażejowska M. Funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej na obszarach wiejskich na przykładzie spółdzielni socjalnych 26-36pdf
4. Borowska A. Stan i perspektywy rozwoju pszczelarstwa w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem miodów regionalnych 37-47pdf
5. Bułkowska M. Handel światowy artykułami rolno-spożywczymi w latach 2000-2009, miejsce nowych państw członkowskich UE 48-55pdf
6. Chmielewska B. Wpływ członkostwa Polski w UE na sytuację ekonomiczną małych gospodarstw oraz rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich 56-66pdf
7. Górska A. Zastosowanie narzędzi analizy technicznej w bezpośrednim i pośrednim inwestowaniu w towary 67-76pdf
8. Hamulczuk M. Zmienność cen pszenicy w Unii Europejskiej 77-88pdf
9. Jabłońska L. Zmiany w powierzchni upraw ogrodniczych pod osłonami w Polsce w pierwszej dekadzie XXI w. 89-97pdf
10. Kołodziejczak M. Koszt zakupu usług w całkowitych kosztach produkcji rolniczej gospodarstw, analiza porównawcza na przykładzie Polski i Niemiec 98-108pdf
11. Kozera M. Jakość zasobów ludzkich na obszarach wiejskich 109-117pdf
12. Kozioł-Kaczorek D. Zastosowanie adaptacyjnego przedziału ufności do oszacowania różnicy dwóch średnich w badaniach ekonomicznych 118-124pdf
13. Krzyżanowski J. Wspólna polityka rolna UE a międzynarodowa konkurencyjność sektora rolniczego 125-128pdf
14. Marcysiak A. Wpływ cech jakościowych kapitału ludzkiego na wyniki ekonomiczne gospodarstw rolniczych 129-137pdf
15. Pietrzykowski R. Kształtowanie się cen ziemi rolniczej ze względu na wybrane czynniki użytkowo-rynkowe 138-147pdf
16. Suchoń A. Spółdzielnie rolnicze po akcesji Polski do Unii Europejskiej, wybrane zagadnienia prawne 148-158pdf
17. Szajner P. Międzynarodowa konkurencyjność polskiego sektora mleczarskiego w kontekście wyników handlu zagranicznego 159-168pdf
18. Waszkowski A. Hipoteza efektywności rynku – weryfikacja dla indeksu WIG- Spożywczy 169-176pdf
19. Wincewicz-Bosy M. Wyścigi konne jako element gospodarki światowej 177-188pdf