Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 2012 12(27) (4)

ISSN: 2081-6960 eISSN: 2544-0659
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Boczar P. Czynniki decydujące o konkurencyjności produkcji wybranych olejów roślinnych na świecie 5-13pdf
2. Bukowski M. Mechanizmy wsparcia finansowego energetyki odnawialnej w Polsce i krajach Europy 14-24pdf
3. Czerwińska-Kayzer D., Florek J. Dochodowość uprawy wybranych roślin strączkowych a ryzyko dochodowe i produkcyjne 25-36pdf
4. Hadryjańska B. Gospodarka wodno-ściekowa w przedsiębiorstwach mleczarskich po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej 47-54pdf
5. Kita K. Pozycja konkurencyjna polskiego sektora rolno-żywnościowego na rynkach krajów Wspólnoty Niepodległych Państw 65-76pdf
6. Krzemiński M. Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi z wybranymi krajami UE-15 w latach 2005-2011 87-96pdf
7. Nosecka B. Wpływ akcesji do UE na zmiany polskiej produkcji ogrodniczej i handlu zagranicznego produktami ogrodniczymi oraz na poziom wybranych wskaźników konkurencyjności tego sektora 114-123pdf
8. Szczepaniak I. Ocena wpływu innowacji na rozwój przemysłu spożywczego 135-149pdf
9. Redzisz J. Implementacja Dobrej Praktyki Rolniczej, studium przypadku 150-158pdf
10. Wesołowski G. Zmiany cen gruntów ornych w obrocie prywatnym przed i po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej 159-168pdf
11. Zarębski P. Atrakcyjność inwestycyjna obszarów wiejskich w Polsce 169-178pdf