Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 2014 14(29) (2)

ISSN: 2081-6960 eISSN: 2544-0659
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Borowska A. Światowa sytuacja na rynku jabłek w latach 1961-2010 7-20pdf
2. Bugała A. Światowy rynek jabłek i zagęszczonego soku jabłkowego 21-30pdf
3. Czyżewski A., Kułyk P. Relacja ziemia-praca w warunkach finansowego wsparcia rolnictwa na przykładzie wybranych krajów świata i Unii Europejskiej-15 po 1986 r. 31-42pdf
4. Budlewska R., Dziemianowicz R. Preferencje podatkowe jako instrument polityki rolnej - na przykładzie wybranych państw Unii Europejskiej 43-58pdf
5. Greta M., Tomczak-Woźniak E. Przyszłe członkostwo Albanii w Unii Europejskiej w kontekście roli rolnictwa we wzroście zrównoważonym 59-69pdf
6. Grębowiec M. Rola produktów tradycyjnych i regionalnych w budowaniu konkurencyjnej oferty regionu małopolskiego w Unii Europejskiej na przykładzie "Obwarzanka Krakowskiego" 70-79pdf
7. Evteevich G., Izdebski W., Jakubowski Z., Skudlarski J., Zaika S., Zając S. Stan i perspektywy produkcji rzepaku w Polsce i na Ukrainie w aspekcie produkcji biopaliw transportowych 80-89pdf
8. Kraciński P. Eksport produktów ogrodniczych oraz ich przetworów do Rosji i jego udział w rosyjskim imporcie w latach 2001-2012 107-117pdf
9. Krzyżanowski J. Akty delegowane Unii Europejskiej w odniesieniu do Wspólnej Polityki Rolnej 118-125pdf
10. Mickiewicz B., Mickiewicz A. Ocena przebiegu i realizacji działań zawartych w osi poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich PROW 2007-2013 126-138pdf
11. Nacewska-Twardowska A. Zmiany w wymianie handlowej Polski produktami rolno-spożywczymi z krajami pozaunijnymi 139-148pdf
12. Nowaczyk P. Możliwości poprawy sytuacji polskiej floty rybackiej w oparciu o międzynarodowe doświadczenia w stosowaniu Zbywalnych Koncesji Połowowych 149-160pdf
13. Janiszewska D., Ossowska L. Regionalne zróżnicowanie rolnictwa Polski, Czech, Słowacji i wschodnich Niemiec na podstawie wybranych cech potencjału produkcyjnego 161-169pdf
14. Pizło W. Perspektywy rozwoju gospodarstw jabłoniowych w Polsce na tle wybranych krajów UE 185-193pdf
15. Przezbórska-Skobiej L. Obszary wiejskie i rolnictwo jako źródło dóbr publicznych w agroturystyce 194-202pdf
16. Sieczko A., Sieczko L. Wielowymiarowa analiza pozyskiwania środków finansowych w ramach działania 132 PROW 2007-2013 przez kraje członkowskie Unii Europejskiej 214-225pdf
17. Nasalski Z., Wierzejski T. Rola klastrów w procesie internacjonalizacji polskiego sektora rolno-spożywczego 238-246pdf
18. Wyrzykowski P. Dochody gospodarstw domowych emerytów w krajach UE 247-257pdf
19. Zalewski A. Ceny nawozów mineralnych w krajach Europy Środkowej w latach 2007-2013 258-268pdf
20. Czekaj M., Żmija J. Społeczny charakter drobnych gospodarstw rolnych 269-278pdf