Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 2016 16(31) (3)

ISSN: 2081-6960 eISSN: 2544-0659
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Bieńkowski J., Dąbrowicz R., Dworecka-Wąż E., Holka M. Emisje gazów cieplarnianych związane z różnymi scenariuszami diet mieszkańców Polski 9-19pdf
2. Błażejczyk-Majka L. Polskie gospodarstwa mleczne w rankingu efektywności technicznej gospodarstw unijnych z wykorzystaniem modelu SE-CCR 20-34pdf
3. Boczar P. Znaczenie gospodarcze soi oraz możliwości rozwoju jej produkcji w Polsce 35-48pdf
4. Czernyszewicz E. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju biogospodarki w Unii Europejskiej 49-56pdf
5. Dolata M. Rola infrastruktury w procesach rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie województwa wielkopolskiego 57-66pdf
6. Domańska K., Nowak A. Pozycja konkurencyjna państw członkowskich Unii Europejskiej w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi 67-76pdf
7. Górska A. Towary w portfelu inwestycyjnym 77-86pdf
8. Guzal-Dec D. Europejska Polityka Sąsiedztwa – ewolucja i współczesne wyzwania wobec rozwoju euroregionów na zewnętrznych granicach UE (w Polsce) 87-100pdf
9. Hadryjańska B. Ochrona środowiska w branży mleczarskiej jako jeden z elementów zapewniających bezpieczeństwo ekologiczne 101-109pdf
10. Jaroszewska J., Prandecki K. Znaczenie "zazielenienia" w zapewnieniu różnorodności biologicznej 110-120pdf
11. Jaśkiewicz J., Parlińska M. Gospodarka cyrkulacyjna w zakresie żywności – konieczność oraz zyski dla sektora i społeczeństwa 121-129pdf
12. Jąder K. Polski handel zagraniczny owocami i ich przetworami w latach 2001-2015 130-141pdf
13. Ksielińska J. Ranking państw UE ze względu na potencjalne możliwości zaspokojenia zapotrzebowania na produkty rolnicze z wykorzystaniem metod porządkowania liniowego 142-152pdf
14. Kita K. Międzynarodowa pozycja konkurencyjna polskich artykułów rolno-spożywczych na rynkach wybranych krajów azjatyckich stan i perspektywy 153-166pdf
15. Klusek T. Inwestorzy zagraniczni na polskim rynku nieruchomości 167-180pdf
16. Knapik W. Innowacje produktowe i procesowe w aspekcie zrównoważenia ekonomiczno-społecznego uwzględniającego bezpieczeństwo żywności – studium przypadku – propozycja nowych rozwiązań 181-191pdf
17. Kołodziejczak M. Ocena korzystania z usług w gospodarstwach rolnych krajów Unii Europejskiej – analiza typologiczna 192-198pdf
18. Kołodziejczak W. Zasoby pracy w Polsce ogółem i na wsi wobec przemian gospodarczych oraz trendów demograficznych 199-211pdf
19. Kozioł-Kaczorek D. Struktura obszarowa rolnictwa w Norwegii 212-220pdf
20. Kud K. Zarządzanie gospodarką rolną na terenach zalewowych w kontekście globalnych zmian klimatycznych 221-231pdf
21. Kułyk P. Dysproporcje w wielkości finansowego wsparcia rolnictwa w wybranych krajach UE 232-242pdf
22. Kawa M., Kuźniar W., Kuźniar P. Konsumenci wobec bezpiecznych rozwiązań w zakresie produkcji żywności 243-250pdf
23. Gębski J., Kosicka-Gębska M., Kwiecińska K. Wyzwania dla rozwoju rynku dziczyzny w Polsce 251-260pdf
24. Lipińska I. Prawno-ekonomiczne aspekty problematyki ograniczania ryzyka w produkcji rolnej na przykładzie rozwiązań w wybranych państwach 261-270pdf
25. Malchar-Michalska D. Mechanizm cenowy w powiązaniach kontraktowych z perspektywy teorii agencji. Przykład koordynacji transakcji na rynku ziemniaka między grupami producentów rolnych a rynkiem spożywczym 271-281pdf
26. Mroczek R. Regionalne zróżnicowanie produkcji i konsumpcji mięsa na świecie w latach 2003-2015 282-291pdf
27. Janiszewska D., Ossowska L. Zróżnicowanie funkcji lasów w krajach Unii Europejskiej 292-300pdf
28. Paszko D., Pawlak J., Wróblewska W. Wahania koniunktury w produkcji owoców jagodowych w Polsce i na świecie 301-312pdf
29. Pawlak K. Stan przemysłu spożywczego w Polsce na tle pozostałych krajów UE i USA 313-324pdf
30. Stefko O. Płynność finansowa gospodarstw ogrodniczych a zmiany zachodzące na rynku międzynarodowym 325-334pdf
31. Szymańska J. Finansowanie urządzeń i obiektów z zakresu gospodarki wodno ściekowej na obszarach wiejskich w Polsce (wybrane problemy za lata 2005-2014) 335-343pdf
32. Świdyński J. Użytkowanie i ochrona gruntów rolnych w Polsce, Rosji i Ukrainie 344-350pdf
33. Tarnowska A. Kierunki i przyczyny zmian powierzchni gospodarstw rolnych w Polsce na przykładzie województwa dolnośląskiego 351-361pdf
34. Radziński W., Walaszczyk A. Zarządzanie ekologicznymi gospodarstwami rolnymi w Polsce – badania własne uzupełnione o przykłady międzynarodowe 362-370pdf
35. Woźniak M. Zasoby naturalne obszarów wiejskich jako determinanty ich rozwoju ekonomicznego 372-381pdf
36. Wysocka-Fijorek E. Analizy ekonomiczne w średniookresowym planowaniu leśnym 382-392pdf