Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 2017 17(32) (2)

ISSN: 2081-6960 eISSN: 2544-0659
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Berbeć A., Feledyn-Szewczyk B., Kopiński J. Ocena stopnia zrównoważenia gospodarstw rolnych o różnych kierunkach produkcji za pomocą modelu RISE 7-17pdf
2. Bieńkowski J., Holka M., Jankowiak J. Ocena emisji GHG za pomocą śladu węglowego w intensywnej produkcji rolniczej, na przykładzie rzepaku ozimego 18-28pdf
3. Gołaś Z. Rentowność produkcji pszenicy zwyczajnej w UE 29-40pdf
4. Gołąb S., Szcześniak M. Satysfakcja z pracy a poczucie jakości życia na przykładzie osób z terenów wiejskich – doniesienia wstępne 41-47pdf
5. Gostomczyk W. Stan i perspektywy rozwoju rynku biogazu w UE i Polsce – ujęcie ekonomiczne 48-64pdf
6. Grębowiec M. Produkty regionalne i tradycyjne jako element budowania konkurencyjnej oferty produktów żywnościowych w Polsce i innych krajach Europy 65-80pdf
7. Jarosz Z. Potencjał energetyczny biomasy roślinnej i możliwości wykorzystania do celów energetycznych 81-92pdf
8. Kapusta F. Rynek warzyw w Polsce i jego powiązania międzynarodowe 93-105pdf
9. Kowalska A. Polsko-niemiecka wymiana handlowa produktami rolno spożywczymi 106-115pdf
10. Kowalska M. Zasoby kapitału ludzkiego osób starszych na obszarach wiejskich Polski południowo-wschodniej 116-125pdf
11. Kozar Ł. Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w krajach Unii Europejskiej i w Polsce w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju 126-135pdf
12. Krzyżanowski J. Krajowe systemy zapewnienia jakości żywności w wybranych krajach Unii Europejskiej 136-143pdf
13. Nacewska-Twardowska A. Zmiany udziału wartości dodanej w eksporcie produktów przemysłu spożywczego w Polsce 144-154pdf
14. Kiełbasa B., Nowakowska-Grunt J. Możliwości usprawniania procesów zarządzania w łańcuchu żywnościowym na przykładzie Produktu Lokalnego z Małopolski 155-165pdf
15. Olszańska A. Zmiany wielkości produkcji wieprzowiny i jej struktury w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem pozycji krajów przyjętych po 2004 r. 166-175pdf
16. Janiszewska D., Ossowska L. Sytuacja na rynku pracy na obszarach wiejskich państw Unii Europejskiej 176-185pdf
17. Pasińska D. Zmiany w polskim handlu zagranicznym produktami wieprzowymi po wprowadzeniu przez Rosję embarga 186-198pdf
18. Pawlak K. Znaczenie wymiany bilateralnej w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi UE i USA 199-210pdf
19. Rembisz W., Waszkowski A. Czynnik kapitału jako endogeniczne źródło wzrostu w rolnictwie 211-223pdf
20. Golonko M., Rokicki T. Handel zagraniczny ziołami i przyprawami na świecie 224-233pdf
21. Mikuła A., Stańko S. Tendencje na rynku mięsa wołowego na świecie i w Polsce w latach 2000-2016 234-243pdf
22. Syp A. Emisje gazów cieplarnianych z rolnictwa w latach 1990-2014 244-255pdf
23. Tarnowska A. Kierunki rozwoju przemysłu spożywczego w Polsce i w Hiszpanii – analiza porównawcza 256-266pdf
24. Twarowska K. Ocena pozycji walut kluczowych międzynarodowego systemu walutowego w latach 1990 – 2016 i perspektywy zmian 267-286pdf
25. Utnik-Banaś K. Zmienność cen mięsa kurcząt brojlerów w krajach Unii Europejskiej w latach 2007-2016 287-297pdf
26. Soroka A., Wojciechowska-Solis J. Funkcjonowanie LGD Ziemi Kraśnickiej jako przykład aktywizacji obszarów wiejskich w krajach Unii Europejskiej 298-304pdf