Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 2018 18(33) (2)

ISSN: 2081-6960 eISSN: 2544-0659
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Bajan B., Mrówczyńska-Kamińska A. Przepływy międzygałęziowe w sektorze rolno żywnościowym w Chinach 7-19pdf
2. Błażejowska M., Gostomczyk W. Warunki tworzenia i stan rozwoju spółdzielni i klastrów energetycznych w Polsce na tle doświadczeń niemieckich 20-32pdf
3. Cherevyk D., Hamulczuk M. Ukraiński rynek kukurydzy na tle zmian światowych 33-43pdf
4. Czyżewski A., Staniszewski J. Dylematy operacjonalizacji paradygmatu zrównoważonego rozwoju rolnictwa z wykorzystaniem pojęcia ekoefektywności 44-56pdf
5. Drygas M., Nurzyńska I. Uwarunkowania dyskusji nad kształtem Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku 57-69pdf
6. Faber A., Jarosz Z. Modelowanie emisji podtlenku azotu i amoniaku w skali regionalnej oraz w Polsce 70-81pdf
7. Ambroziak A., Grochowska R. Selected Aspects of Protectionism of EU Member States in the EU Agri-Food Market 82-94pdf
8. Janiszewska D., Ossowska L. Diversification of European Union Member States Due to the Production of Renewable Energy from Agriculture and Forestry 95-104pdf
9. Jaroszewska J., Rembisz W. Różnice w wydajności pracy między grupami państw UE w rolnictwie na podstawie Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa (RER) 105-116pdf
10. Kania J., Musiał W. Istota kreacji wartości dodanej w rolnictwie i na obszarach wiejskich 117-129pdf
11. Kisielińska J. Dochody z gospodarstwa rolnego a wynagrodzenia z pracy najemnej w krajach UE 130-139pdf
12. Kłobukowski F., Skotnicka M., Śmiechowska M. Możliwości wykorzystania karobu (Ceratonia siliqua) w sektorze żywnościowym i żywieniowym 140-148pdf
13. Kołodziejczak M. Koszt korzystania z usług w gospodarstwach rolnych specjalizujących się w uprawach polowych w krajach UE w latach 2004 i 2016 149-155pdf
14. Kołodziejczak W. Occupational Situation of the Rural Farming and Landless Population in Poland in 2002-2016 156-165pdf
15. Kowalska A. Changes in Demand and Expenses for Food in Households in Poland 166-174pdf
16. Krzyżanowski J. The Evaluation of Implementation of Agricultural Sustainable Development Policy in the European Union 175-182pdf
17. Kukuła K., Luty L. O wyborze metody porządkowania liniowego do oceny gospodarki odpadami w Polsce w ujęciu przestrzennym 183-192pdf
18. Gąsiorek-Kowalewicz A., Kułyk P. Rozwój zielonej gospodarki w krajach Grupy Wyszehradzkiej 193-206pdf
19. Juchniewicz M., Łukiewska K. Bariery rozwoju gospodarstw rolnych użytkujących grunty z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 207-217pdf
20. Lampart M., Mierzejewski M. Analysis of Business Cycles in the Breeding of Pigs, Cattle and Poultry and their Relationship to the Causality of Wheat and Rye Cultivation in Poland 218-227pdf
21. Pagare A., Parlińska M. Food Losses and Food Waste Versus Circular Economy 228-237pdf
22. Jakubowska D., Radzymińska M., Siemianowska E. Postawy młodych konsumentów wobec ekologicznych produktów piekarniczych i cukierniczych – studium przypadku 238-248pdf
23. Golonko M., Perkowska A., Rokicki T. Zastosowanie systemów agroleśnych w krajach Unii Europejskiej 249-258pdf
24. Sieczko A., Sieczko L. Determinanty popytu usług agroturystycznych 259-269pdf
25. Gal Z., Huseynov R., Singh D., Wojtaszek M. Determining the Performance Measurement of SME from Economic Value Added: Study on Hungary, Somogy County 270-279pdf
26. Skarżyńska A. Wykorzystanie czynników produkcji w gospodarstwach specjalizujących się w chowie bydła rzeźnego w wybranych krajach Unii Europejskiej 280-290pdf
27. Świetlik K. Światowe i krajowe ceny żywności w latach 2016-2017 291-302pdf
28. Witkowska-Dąbrowska M. Zmiany w wielkości emisji gazów cieplarnianych i amoniaku do powietrza z działalności rolniczej w Polsce i UE – analizy z wykorzystaniem wskaźników zrównoważonego rozwoju 303-314pdf
29. Zalewski A. Sezonowość cen środków ochrony roślin w wybranych krajach Unii Europejskiej 315-321pdf
30. Zawadzka D. Rynek wieprzowiny w Rosji w latach 1990-2017 322-333pdf
31. Żmija D. Efektywność wykorzystania środków pomocowych WPR współfinansujących projekty inwestycyjne na przykładzie małych gospodarstw rolnych województwa małopolskiego 334-341pdf
32. Żmija K. Determinanty i perspektywy prowadzenia działalności rolniczej w małych gospodarstwach rolnych z pozarolniczą działalnością gospodarczą 342-352pdf