Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G 2011 98 (1)

ISSN: 2353-4362 eISSN: 2543-9294
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Skarżyńska A. Skala produkcji rolniczych działalności produkcyjnych a ich opłacalność 7-21pdf
2. Pawlak J. Relacje cen maszyn rolniczych do cen produktów rolnych w latach 1990-2010 22-31pdf
3. Figurski T. Efektywność ekonomiczna gospodarstw z produkcją tytoniu 32-39pdf
4. Krawiec M. Analiza wpływu metody oszacowania zmienności historycznej na przewidywane ceny zbóż w modelu dwumianowym 40-46pdf
5. Hamulczuk M. Dokładność długookresowych projekcji na rynku rolnym przykładzie modelu FAPRI i rynku pszenicy 47-59pdf
6. Adamowicz M. Wsparcie rozwoju regionalnego w warunkach uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej 60-74pdf
7. Szwech A. Wpływ dotacji z działania „Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów spożywczych” z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiej 75-83pdf
8. Lusawa R. Skłonność ludności zamieszkującej tereny wiejskie województwa mazowieckiego do podejmowania pracy poza miejscem zamieszkania 84-99pdf
9. Pizło W. Istota monografii ekonomicznej . przykładzie „Roczników Naukowych Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu” 101-111pdf
10. Bronn C., Florkowski W., Thomson K., Waque M. Rolnictwo i przemysł Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) 112-121pdf