Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 2012 99 (4)

ISSN: 2353-4362 eISSN: 2543-9294
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Zawojska A. Instytucje ekonomiczne i polityczne a ceny dóbr konsumpcyjnych 7-28pdf
2. Adamczyk P. Regionalne zróżnicowanie przemian w trójsektorowej strukturze osób pracujących w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej 29-37pdf
3. Mikuła A. Bezpieczeństwo żywnościowe Polski 38-48pdf
4. Raczkowska M. Ekskluzja społeczna na obszarach wiejskich w Polsce 49-55pdf
5. Chmielewski M., Daniłowska A. Znaczenie przemysłu spożywczego w strategiach inwestycyjnych otwartych funduszy emerytalnych 56-63pdf
6. Utzig M. Korzystanie z rynku depozytowo-kredytowego przez rolników w Polsce 64-74pdf
7. Małażewska S., Wąs A. Przemiany strukturalne w rolnictwie w wybranych krajach europejskich 75-88pdf
8. Gębska M., Majewski E., Malak-Rawlikowska A., Rekiel A. Ocena finansowych skutków podnoszenia standardów dobrostanu trzody chlewnej w rolnictwie europejskim 89-104pdf
9. Komorowska D. Typ rolniczy a efektywność gospodarstw ekologicznych 105-120pdf
10. Dymnicki E., Gajos E. Opłacalność chowu bydła polskiego czerwonego w systemie mamkowym w różnych skalach chowu 121-126pdf
11. Jabłońska L., Olewnicki D. Długookresowa analiza rozwoju sektora pieczarkarskiego w Polsce 127-132pdf
12. Zielińska-Chmielewska A. Analiza strategiczna działalności PAMAPOL SA z wykorzystaniem macierzy ADL 133-144pdf
13. Matyjaszczyk E. Dostępność środków ochrony roślin w Polsce a integrowana ochrona roślin i bezpieczeństwo żywności 145-150pdf