Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 101 (1)

ISSN: 2353-4362 eISSN: 2543-9294
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Adamczyk P. Przestrzenna koncentracja zatrudnienia w Polsce – wybrane aspekty teoretyczne i empiryczne 7-14pdf
2. Siudek T. Dług publiczny a rozwój gospodarczy obszarów wiejskich w krajach Unii Europejskiej 15-30pdf
3. Juchniewicz M. Tendencje zmian międzynarodowej konkurencyjności przemysłu spożywczego państw Unii Europejskiej 31-40pdf
4. Mikuła A., Stańko S. Tendencje w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi w Polsce w latach 1995-2013 41-52pdf
5. Łukiewska K. Produktywność w przemyśle spożywczym w Polsce – poziom i międzybranżowe zróżnicowanie 53-63pdf
6. Domańska K., Nowak A. Zmiany dochodowości gospodarstw rolnych w Polsce na tle Unii Europejskiej 64-73pdf
7. Luty L. Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na rozwój rolnictwa ekologicznego 74-81pdf
8. Jabłońska L., Olewnicki D., Stefko O. Efektywność produkcji polskich gospodarstw ogrodniczych 82-89pdf
9. Sulewski P. Transfer ryzyka z produkcji roślinnej do zwierzęcej w Polsce w opinii rolników 90-100pdf
10. Mikuła A. Finansowanie dostarczania dóbr publicznych przez rolnictwo w Polsce 101-118pdf
11. Mikołajczyk J. Skutki ekonomiczne sprzedaży ziemi w dużych obszarowo gospodarstwach polskiego FADN 119-126pdf
12. Bórawski P., Brodziński Z. Wykorzystanie wsparcia finansowego z Unii Europejskiej w gospodarstwach mlecznych w opinii ich właścicieli 127-136pdf
13. Chrobocińska K. Uwarunkowania konkurencyjności gospodarstw użytkujących grunty z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w województwie warmińsko-mazurskim 137-144pdf