Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 2018 105 (2)

ISSN: 2353-4362 eISSN: 2543-9294
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Runowski H. Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczno-organizacyjna Profesora Janusza Kosickiego – z okazji Jubileuszu 90-lecia Urodzin 7-13pdf
2. Sikorska A., Wasilewski A. Prawa własności dóbr oraz ich implikacje dla transferu ziemi rolnej 14-24pdf
3. Kagan A., Ziętara W. Ekonomiczna efektywność gospodarowania w zależności od formy własności użytkowanej ziemi 25-37pdf
4. Kurdyś-Kujawska A., Strzelecka A., Zawadzka D. Wpływ czynników endogenicznych na prawdopodobieństwo dzierżawy gruntów przez gospodarstwa rolne w Polsce 38-49pdf
5. Maj J., Szymańska E. Zmiany w powierzchni gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2010-2017 50-58pdf
6. Chrobocińska K., Łukiewska K. Źródła przewagi konkurencyjnej gospodarstw rolnych wykorzystujących aktywa z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 59-70pdf
7. Kharchenko H., Kharchenko V., Malak-Rawlikowska A. INVESTMENT EXPENDITURES IN UKRAINIAN AGRICULTURAL ENTERPRISES: PROGNOSIS AND DEVELOPMENT OF APPROPRIATE INVESTMENT STRATEGY 71-81pdf
8. Gołębiewski J. Zmiany na rynku energii odnawialnej w Unii Europejskiej w kontekście strategii cyrkularnej biogospodarki 82-92pdf
9. Łącka I. Działalność innowacyjna i inwestycje w maszyny i urządzenia w przemyśle spożywczym w Polsce a wyzwania współczesnej gospodarki 93-109pdf
10. Król K. Stopień optymalizacji witryn internetowych obiektów turystyki wiejskiej dla wyszukiwarek internetowych 110-121pdf
11. Bagieński S., Grontkowska A., Łukasiewicz K. Uwarunkowania wyboru agroturystyki jako formy wypoczynku przez mieszkańców miast 122-129pdf
12. Rauba E. Opłaty za usługi wodne w rolnictwie w świetle polskiego prawa i wymagań Unii Europejskiej 130-139pdf
13. Kudełka W., Strzelecki K. Ocena wiedzy i postaw rolników na temat upraw genetycznie zmodyfikowanych organizmów 140-158pdf
14. Parzonko A. Doradztwo rolnicze w kontekście nowej ekonomii instytucjonalnej ze szczególnym uwzględnieniem teorii dóbr publicznych 159-170pdf