Wyniki i organizacja produkcji w gospodarstwach rolniczych o różnych formach organizacyjno-prawnych

Mirosław Wasilewski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych
Wasilewski, Mirosław; ORCID: 0000-0001-6791-5713 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych)
Wyniki i organizacja produkcji w gospodarstwach rolniczych o różnych formach organizacyjno-prawnych
The Outputs and the Production Organization in Different Organizational and Property Forms of Agricultural Farms
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2004, vol., nr 53, s. 127-142

Abstract

In the paper the comparative analysis of !he organization and the productivity per unit of the plant and animal production in different organizational and property forms of agricultural farms is presented. The share of agricultural land in total area was similar in all of the farms' groups, the area of agricultural land in private farms increased insignificantly while in another farms it decreased. Those farms were characterized by the lowest area. Companies were characterized by the lowest level of labour force reserves while in private farms those reserves were the highest. In all of the farms' groups cereals dominated in the structure of sown, the most in private farms, and the least in companies owned to A WRSP. The differences between farms as regards fertilizing with mineral fertilizers were not large, and the highest crops of cereals occurred in A WRSP companies. The highest number of livestock occurred in private farms and the lowest in A WRSP companies. In the structure of the herd of animals swine predominated in private farms and in the rest of farms' groups cattle predominated. Private farms were characterized by the highest effectiveness of reserves of resources to the production usage while companies incurred losses.

Cytowania

  1. ADAMOWSKI Z., 1981: Podstawy ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw rolnych. PWRiL, Warszawa.
  2. GOŁAŚ Z., 2002: Techniki wytwarzania i ich efektywność w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Rozprawy Naukowe, zeszyt 327. Wydawnictwo AR w Poznaniu, Poznań.
  3. MANTEUFFEL R., 1984: Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego. PWRiL, Warszawa.
  4. URBAN M., 1981: Ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych. PWN, Warszawa.
  5. WASILEWSKI M., 2003: Sprawozdawczość finansowa w analizie wskaźnikowej gospodarstw rolniczych. W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej. Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
  6. WASILEWSKI M., 2004. Kapitałowe uwarunkowania efektywności gospodarstw indywidualnych. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G - Ekonomika rolnictwa, 91(1).
  7. ZIĘTARA W., OLKO-BAGIEŃSKA T., 1986: Zadania z analizy działalności gospodarczej i planowania w gospodarstwie rolniczym. PWRiL, Warszawa.
  8. ZIĘTARA W., 1998: Metodyczne aspekty oceny efektywności gospodarowania w rolnictwie. Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (34).