Nauki rolnicze a wielofunkcyjny i zrównoważony rozwój rolnictwa

Mieczysław Adamowicz
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu
Adamowicz, Mieczysław; ORCID: 0000-0002-1164-4966 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu)
Nauki rolnicze a wielofunkcyjny i zrównoważony rozwój rolnictwa
Agricultural Sciences and the Multifunctional and Sustainable Development of Agriculture
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2004, vol., nr 53, s. 5-24

Abstract

The aim of the paper is discussing the multifunctionality of agriculture and its links with sustainable development as well as the role of agricultural sciences in implementation of those ideas. The industrialization and modernisation of agriculture and their limitations were presented on the ground of general description of development rules. The idea of multifunctionality and its forms, multifunctional dimension of agricultural farms, multifunctional strategies and their effects were analysed. Proposals for the role of agricultural sciences in multifunctional and sustainable development of agriculture in Poland were suggested.

Cytowania

 1. ADAMOWICZ M., 2000: Rola polityki agrarnej w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. Rocz. Nauk. Roln. Seria II, 1, 69-81.
 2. ADAMOWICZ M., 2003: Perspektywiczne kierunki ewolucji wspólnej polityki rolnej. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G - Ekonomika Rolnictwa, Tom 90, zeszyt 1, s. 18-31.
 3. BELLETI G., BRUNORI G., MARESCOTTI A., ROSSI A., 2003: Multifunctionality and rural development - a multilevel approach. In: Multifunctional Agriculture. A New Paradigm for European Agriculture and Rural Development, Ashgate.
 4. GUY D., Van HUYLENBROECK G., 2003: Multifunctionality and rural development: a general framework. In: Multifunctional Agriculture. A New Paradigm for European Agriculture and Rural Development, Ashgate, s. 1-16.
 5. van der PLOEG J. D., ROEP D., 2003: Multifunctionality and rural development: the actual situation in Europe. In: Multifunctional Agriculture. A New Paradigm for European Agriculture and Rural Development, Ashgate, s. 37-53.
 6. DUNNING J.H. (red.), 2003: Regions, Globalization and the Knowledge-Based Economy, Oxford.
 7. European Commission, 1999: Agenda 2000. Agriculture environmemnt, rural development. Facts and Figures. A challenge for Agriculture, Luksemburg.
 8. European Commission, 1988: The Future of Rural Country Side, COM (88), 501 fin.
 9. HAGEDORN K., 2003: Rethinking the theory of agricultural change in an institution of sustainability perspective. In: Importance of Policies and Institutions for Agriculture Prof. dr inż. Laurent Martens, Academic Press Liber Amicornm, s. 33-56.
 10. KŁODZIŃSKI M., 1997: Istota wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. W: Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce, Warszawa, s. 41.
 11. OECD, 2001: Multifunctionality Towards an Analytical Framework, OECD, Paris.
 12. PETIT M., 2003: European policies and world market liberalization. In: Importance of Policies and Institutions for agriculture, Academic Press, s. 79-100.
 13. SIEMIŃSKI J.L., 2001: Koncepcje "sustainable development" rozwoju zrównoważonego i trwałego obszarów wiejskich w Polsce (szanse i możliwości). Referat na konferencji IUNG w Puławach.
 14. SCHOKEL J., 2003: Transdisciplinarity and pluractivity or the consquences of multifunctionality for agricultural scence and education. In: Multifunctional and Agriculture. A New Paradigm for European Agriculture and Development, Ashgate, s. 225-235.
 15. WILK.IN J., (red), 2003: Podstawy strategii zintegrowanego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa.
 16. WOŚ A., 1998: Rolnictwo zrównoważone. Encyklopedia agrobiznesu, Fundacja Innowacja, Warszawa, s. 735.
 17. WOŚ A., ZEGAR S. 2002: Rolnictwo społecznie zrównoważone. IERGŻ, Warszawa.
 18. ZAWISZA S., (red.), 2004: Zarządzanie zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich, Wydaw. Uczelniane ATR w Bydgoszczy.