Poziom ubóstwa w krajach nowo przyjętych do Unii Europejskiej

Aneta Stańko
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych
Stańko, Aneta; ORCID: 0000-0001-7129-6898 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych)
Poziom ubóstwa w krajach nowo przyjętych do Unii Europejskiej
The Poverty Level in New Member Countries of the European Union
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2004, vol., nr 53, s. 99-111

Abstract

The paper presents chosen indicators of poverty and labour market in new member countries of the European Union. The new member countries could participate in the open coordination of policy against poverty and social exclusion from the first day of membership. The poverty level in new member countries was almost on the same level as in the "old" members but the poverty threshold was much lower in new members. The biggest sphere of poverty was in Estonia and Lithuania (over 16%), the lowest-in the Czech Republic and Hungary (about 10%). The main cause of poverty in all of the member countries was unemployment, especially persistent.

Cytowania

  1. „Annut und soziale Ausgrenzung in der EU nach Laeken Teil 1", Statistik kurz gefasst. Bevolkerung und soziale Bedingungen, THEMA 3 - 8/2003, Eurostat 2003.
  2. „Annut und soziale Ausgrenzung in der EU nach Laeken Teil 2", Statistik kurz gefasst. Bevolkerung und soziale Bedingungen, THEMA 3 - 9/2003, Eurostat 2003.
  3. Commission of the European Communities; Commission Staff Working Paper, Social Inclusion in the New Member States, A Synthesis of the Joint Memoranda on Social Inclusion; Brussels, 22.6.2004 SEC (2004)848.
  4. Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski - dokument przygotowany przez Zespół Zadaniowy do spraw Reintegracji Społecznej, któremu przewodniczył Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Jerzy Hausner.
  5. STAŃKO A. 2003. Wykluczenie społeczne i sfera ubóstwa w krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (50).