Strategia, struktura oraz działania marketingowe firmy Hoop S.A.

Wojciech Pizło
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych
Pizło, Wojciech; ORCID: 0000-0002-5212-0990 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych)
Strategia, struktura oraz działania marketingowe firmy Hoop S.A.
Strategy, Structure and Marketing· Actions of the Firm Hoop S.A.
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2005, vol., nr 55, s. 149-160

Abstract

The paper presents the use of the Internet in marketing actions of the enterprise Hoop S.A. In the paper organization structure of company in 2004, development of Internet marketing and action in integrated Internet marketing was showed. The relationship between classical marketing and Internet marketing and using Internet marketing in the future are also analyzed.

Cytowania

  1. DRUCKER P.F., Zarządzanie w XXI wieku. Wyd. Muza S.A., Warszawa 2000.
  2. KOTLER PH., ARMSTRONG G., SAUDERS J., WONG V., Marketing. Podręcznik europejski. PWE, Warszawa 2002.
  3. Ład korporacyjny firmy Hoop S.A. zamieszczony na stronie internetowej firmy. www.firma.hoop.pl z 10 października 2004.
  4. PIZŁO W., Marketing internetowy relacji B2C. [w:] Agrobiznes 2003. Jakość jako podstawowy instrument konkurencyjności w agrobiznesie tom 2, red. nauk. S. Urban, Prace Naukowe nr 983. Wyd. AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.
  5. PIZŁO W., Przedsiębiorstwo w społeczeństwie informacyjnym. [w:] Uwarunkowania organizacyjne i ekonomiczne w aktywizacji społeczno-gospodarczej. Wpływ integracji europejskiej na przemiany strukturalne obszarów o wysokim bezrobociu. Wyd. Wydziału Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej AR w Szczecinie, Szczecin 2003.
  6. STRZYŻEWSKA M., Wpływ rynku internetowego i Internetu na rynek tradycyjny. [w:] Wykorzystanie Internetu w marketingu, pod red. nauk. E. Zeman-Miszewskiej, AE im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2003.
  7. Prospekt emisyjny akcji zwykłych na okaziciela Hoop Spółka Akcyjna, Warszawa 2003.
  8. Regulamin promocji pod tytułem „Hoop - Zbierz Drużynę Pierścienia" umieszczony na stronie www.mni.pl
  9. PIERŚCIONEK Z., Strategia konkurencji i rozwoju przedsiębiorstw, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.
  10. www.hoop.com.pl