Współpraca transgraniczna a rozwój regionów wschodnich

Elżbieta Kacperska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych
Kacperska, Elżbieta; ORCID: 0000-0002-6810-7037 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych)
Współpraca transgraniczna a rozwój regionów wschodnich
Cross-border Cooperation and the Development of Eastern Regions
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2005, vol., nr 55, s. 5-18

Abstract

The cross-border cooperation is an element of international cooperation allowing border areas to develop. Polish border areas are very much diversified , in respect of the development, especially weakly developed are terrains situated along eastern border. The chance of the development of those regions is to cooperate, especially in the aspect of using financial resources form programs of cross-border cooperation of the European Union. The aim of the study is to point benefits and barriers of border areas development caused by the cross-border cooperation on the example of eastern regions, taking into consideration euro regions: Neman, Bug and Carpathians.

Cytowania

 1. BIAŁOBRZESKA R., MARKS-BIELSKA R.: Perspektywy rozwoju wschodnich regionów Polski w kontekście procesów globalizacji i integracji. [w:] Bołtromiuk A. (red.): Regiony peryferyjne w perspektywie polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Wydaw. Uniwersytetu w BIAŁYMSTOKU, BIAŁYSTOK 2003.
 2. Białobrzeska R., Kisiel R.: Udział instytucji rządowych i pozarządowych w podejmowaniu działań na rzecz rozwoju lokalnej współpracy transgranicznej. Strategie rozwoju lokalnego. Aspekty instytucjonalne. Wydaw. SGGW, Warszawa 2003, t. Euroregiony na granicach Polski. Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 3. Euroregiony Polski. http://eurokraszak.kgb.pl/euroregiony.htm
 4. Euroregion Puszcza Białowieska. http://sphajnowka.home.pl/euroregion/euroreg.html
 5. Euroregiony Polski. http://slimak.sciaga.pl
 6. ŁADYSZ J.: Problemy współpracy transgranicznej ze szczególnym uwzględnieniem peryferyjnych regionów wschodnich. [w:] Bołtromiuk A. (red.): Regiony peryferyjne w perspektywie polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Wydaw. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2003.
 7. http://eurokraszak.kgb.pl/EUROREGIONY /bug.htm
 8. KOŻUCH B. (red.): Rozwój gospodarczy i zmiany strukturalne w ujęciu regionalnym. Wydaw. Uniwersytetu w Białymstoku. Białystok 1997 r„ tom I.
 9. MIEROSŁAWSKA A.: Bariery rozwoju współpracy transgranicznej gmin na pograniczu wschodnim. IERiGŻ, Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy. Warszawa 2003, nr 483.
 10. Połączenie z Koszycami. Wspólnota. http://www.wsp ólnota.org.pl
 11. Projekty euroregionalne. http://www.euroregion-bug.w4u.pl
 12. Polski Portal Rozwoju. http://www.pldg.pl/p/pl/TarJ/6/8/4/
 13. Wschodnie i północne euroregiony - możliwości dofinansowania projektów. http://www.regiony.nck.pl
 14. WIATRAK A.P.: Zarządzanie gospodarką regionalną i lokalną. [w:] Bojar E., Plawgo B. (red.): Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Nauka-Edukacja, Warszawa 2000.
 15. Zintegrowana granica wschodnia. Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej. http://www.wwpwp.it.pl