Skala zewnętrznych ograniczeń w kredytowaniu agrobiznesu (na przykładzie województwa mazowieckiego)

Dominik Gajowiak
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych
Gajowiak, Dominik (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych)
Skala zewnętrznych ograniczeń w kredytowaniu agrobiznesu (na przykładzie województwa mazowieckiego)
The Scope of External Limitations in Crediting of Agrobusiness (Based on the Masovia Province)
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2005, vol., nr 55, s. 57-65

Abstract

The study presents external limitations in crediting of agribusiness in Masovia Province. The scope of them was presented on the example of the most popular four preferential credit lines in the years from 2000 to 2002. In this period the credits for young farmers and for purchases of lands had the lowest scope of external limitations, but the rest of credit lines was characterized by the highest scope of limitations. Main reasons for external limitations of crediting agribusiness are transaction costs and volume of deposits in banks. External limitations depend on other barriers which are less or more consciously created by formal financial institutions.

Cytowania

 1. DĘBNIEWSKA M., SOŁOMA A., 2002. Kredytowanie podmiotów w agrobiznesie w rejonie działania Warmińsko-Mazurskiego Banku Regionalnego. Roczniki Naukowe SERiA, tom 4, zeszyt 5, Warszawa-Poznań-Bydgoszcz.
 2. GAJOWIAK D.K., 2003. Wpływ kredytu rolnego na kształtowanie majątku oraz dochodów gospodarstwa specjalizującego się w produkcji mleka. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 51.
 3. GRABOWSKI S., KOWALSKI A., ADAMOWICZ M., 1998. Ekonomika rolnictwa i polityka rolna. Podręcznik dla uczniów średnich szkół rolniczych. FAPA, Warszawa.
 4. KATAR., 2003. Perspektywy kredytowania gospodarstw rolniczych przez banki spółdzielcze w obszarze rolnictwa rozdrobnionego. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia 2(1) 2003, Wydaw. SGGW, Warszawa.
 5. KOŻUCH B., KOŻUCH A., 2000. Polityka rolna. Podręcznik dla technikum i szkoły policealnej. WSiP, Warszawa.
 6. KULAWIK J., 2002. Zewnętrzne ograniczenia kredytowe w rolnictwie. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2-3/2002.
 7. POCZTA W., CZERWIŃSKA-KAYZER D., 2001. Skłonność do inwestowania w gospodarstwach indywidualnych przy wykorzystaniu kredytów preferencyjnych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4-5/2001.
 8. PODSTAWKA M., 2000. Finanse w rolnictwie. Wieś Jutra, Warszawa, s. 84.
 9. Sprawozdania Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie z lat 2000-2002.
 10. Sprawozdania z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z lat 2000-2002.
 11. SWACHA C„ 1996. Wybrane zagadnienia zarządzania bankiem spółdzielczym. Działalność kredytowa banków oraz warunki uzyskiwania kredytu w rolnictwie. Materiały na seminarium, Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych, Studium Bankowości i Finansów przy Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW, Fundacja „Rozwój SGGW", Warszawa.