Analiza skuteczności aplikowania o środki finansowe z programu SAPARD w latach 2002-2004

Sławomir Snarski1, Piotr Selwesiuk2
1, 2 Katedra Rozwoju Rolnictwa i Agrobiznesu Politechniki Białostockiej
Snarski, Sławomir (Katedra Rozwoju Rolnictwa i Agrobiznesu Politechniki Białostockiej)
Selwesiuk, Piotr (Katedra Rozwoju Rolnictwa i Agrobiznesu Politechniki Białostockiej)
Analiza skuteczności aplikowania o środki finansowe z programu SAPARD w latach 2002-2004
The Analysis of Effectiveness of Applying for Financial Resources from SAPARD Program in the Years 2002-2004
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2005, vol., nr 55, s. 67-78

Abstract

The SAPARD program (Support for Accession Measures for Agriculture and Rural Development) was created in order to conform applicant states to acquis communautaire in the field of agriculture and rural area development. The support of the Community with the confines of SAPARD program was realized by long-term programs prepared in accordance with guidelines and rules of operational programs used with the confines of structural politics. It' s presumed that experience achieved by SAPARD's beneficent would pay dividends in case of EU structural funds using. The authors compared the usage of program SAPARD in the years 2002-2004 in some regions of the country (paying attention to Podlaskie province because of its delay in the infrastructure development and agricultural character). The research shows that the effectiveness of applying for financial resources from SAPARD program (measured by the share of positively considered applications in total amount of turned applications) was about 76.8%. Analyzing the effectiveness of applying in individual actions, it's been stated that local governments are characterized by the highest effectiveness of applying for financial resources from SAPARD program. The average effectiveness in this action on the country scale was 89.65%, when in Podlaskie province it was 96. 7%, what was the best result on the country scale.

Cytowania

  1. Decyzja Komisji (WE) 2002/593/EC z dnia 2 lipca 2002 r. o przekazaniu Polsce zarządzania programem SAPARD. Rozporządzenia Rady (WE) nr 1268/99 z dnia 21 czerwca 1999 r. o wsparciu dla działań przedakcesyjnych na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w krajach kandydujących z Europy Środkowej i Wschodniej w okresie przedakcesyjnym.
  2. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2222/2000 z dnia 7 czerwca 2000 r. ustalające szczegółowe zasady finansowe i organizacyjne programu SAPARD.
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.05.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań oraz sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 102, poz. 928).