Problematyka zapasów według prawa bilansowego i międzynarodowych standardów rachunkowości

Mirosław Wasilewski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych
Wasilewski, Mirosław; ORCID: 0000-0001-6791-5713 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych)
Problematyka zapasów według prawa bilansowego i międzynarodowych standardów rachunkowości
The issue of reserves according to the balance law and International Accounting Standard
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2005, vol., nr 55, s. 79-93

Abstract

The paper presents accountant solutions concerning reserves according to the accountancy law and IAS-2 "Reserves" and IAS-41 "Agriculture". In accordance with the accountancy law accountants have to identify borne cost connected with run activity according to its usefulness, profitability and presenting information in the financial account. Solutions concerning recording and reserves valuation are strictly defined in the accountancy law, what is to a large extent coherent with solutions in IAS-2 "Reserves". Introducing IAS-41 "Agriculture" enabled to specify better solutions concerning reserves in agricultural farms. In that scope in agricultural enterprises far-reaching simplifications are applied. Reserves influence the assessment of the structure of firm's property, as well as the financial liquidity. The scope of recording of economic events connected with reserves could be limited and simplified by introducing reserves managing according to the conception "just in time".

Cytowania

 1. BERNACKI A., WASILEWSKI M., 1995: Wyniki produkcyjne i ekonomiczne gospodarstw rodzinnych prowadzących skomputeryzowaną rachunkowość „Rolin". Postępy Nauk Rolniczych nr 4.
 2. BERNACKI A., WASILEWSKI M., 1998: Ewidencja inwentarza żywego w gospodarstwie rolniczym. Rachunkowość nr 1.
 3. BUK H„ 2003: Problemy ustalenia wartości zapasu produktów na tle polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Numer Specjalny, Tom 13(69).
 4. GORAJ L., MAŃKO S., SASS R., WYSZKOWSKA Z., 2004: Rachunkowość rolnicza. Difin, Warszawa.
 5. MANTEUFFEL R., 1964: Rachunkowość rolnicza, tom I. PWRiL, Warszawa.
 6. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2004, Tom I. International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF).
 7. WASILEWSKI M., 2003a: Standardy rachunkowości w rolnictwie na przykładzie MSR 41. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom V, zeszyt 5.
 8. WASILEWSKI M., 2003b: Sprawozdawczość finansowa w analizie wskaźnikowej gospodarstw rolniczych. [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej. Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 9. WASILEWSKI M., 2004: Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania gospodarowania zapasami w przedsiębiorstwach rolniczych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 10. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz. U. z 1992 r. Nr 21, poz. 86, tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.
 11. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694.