Zmiany w spożyciu w krajach europejskich - analiza taksonomiczna

Krzysztof Karpio, Piotr Łukasiewicz, Arkadiusz Orłowski

Karpio, Krzysztof
Łukasiewicz, Piotr
Orłowski, Arkadiusz
Zmiany w spożyciu w krajach europejskich - analiza taksonomiczna
Changes in consumption in european countires - taxonomical analysis
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006, vol., nr 60, s. 131-138

Słowa kluczowe

konsumpcja żywności analiza skupień

Key words

food consumption cluster analysis

Streszczenie

przeprowadzono badanie, którego celem było wykrycie zmian w spożyciu żywności w grupie 37 krajów europejskich. Wykorzystano dane FAO z lat 1993 i 2003 dotyczące spożycia produktów w 14 podstawowych grupach żywnościowych. Do klasyfikacji państw zastosowano aglomeracyjną metodę Warda. W odróżnieni od innych podobnych badań, analizę taksonomiczną przeprowadzono na wspólnym zbiorze obiektów klasyfikacji dla badanych lat. Badanie wykazało istnienie trwałych wzorców konsumpcji w większości krajów europejskich

Abstract

The studies were carried out to discover changes in profile of consumption for 37 European countries. Data of FAO for years 1993 and 2003, containing consumption of products in 14 basic group of food were used. The classification was made using the Ward method. The taxonomical analysis was performed on the one set of objects, for years 1993 and 2003 merged together as opposite to other similar studies. The analysis showed the existence in majority of European countries the stable patterns of consumption