Ryzyko systematyczne spółek z indeksu WIG20, a koniunktura giełdowa

Andrzej Karpio, Dorota Żebrowska-Suchodolska

Karpio, Andrzej
Żebrowska-Suchodolska, Dorota
Ryzyko systematyczne spółek z indeksu WIG20, a koniunktura giełdowa
The systematic risk for the stocks from index WIG20 and the stock exchange trends
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006, vol., nr 60, s. 139-149

Słowa kluczowe

model jednowskaźnikowy współczynnik beta ryzyko ryzyko systematyczne ryzyko specyficzne

Key words

single-index model beta coefficient risk systematic risk specific risk.

Streszczenie

W prezentowanej pracy autorzy starają się odpowiedzieć na pytanie: Czy statystyczne własności estymatorów parametrów modelu jednowskaźnikowego zależą od trendów na giełdzie? W tym celu podzielono okres pięciu lat na dwa podokresy. Następnie zbudowano model jednowskaźnikowy dla każdego z nich estymując parametry strukturalne klasyczną metodą najmniejszych kwadratów. Przeprowadzono również statystyczną weryfikację modeli. W końcowej części dokonano rozkładu ryzyka akcji na dwie składowe: systematyczną i specyficzną oraz przeanalizowane je dla różnej koniunktury giełdowej. Przedmiotem rozważań są spółki z indeksu WIG20

Abstract

In this paper authors try to answer the question: Do the statistical properties of the estimators of parameters for single-index model depend on stocks exchange trends? The period of five years was divided on two sub periods. Then single-index model was built for both periods using mean squares method for finding estimators of structural parameters. The authors performed the statistical verification of the models, also. In the end they made the decomposition of the stocks risk into two parts: systematic and specific and analyzed them for different trend on stock exchange. Only stocks from WIG20 are under consideration