Ocena zmian postaw konsumentów zdrowej żywności (na podstawie analizy macierzy przepływów)

Jolanta Kondratowicz-Pozorska

Kondratowicz-Pozorska, Jolanta
Ocena zmian postaw konsumentów zdrowej żywności (na podstawie analizy macierzy przepływów)
Change estimation in manner`s of healthy food consumers (bases on analysis of flow matrix)
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006, vol., nr 60, s. 179-185

Słowa kluczowe

postawa konsumenta macierz przepływów badania marketingowe

Key words

manner of consumer flow matrix marketing research

Streszczenie

W pracy zaprezentowano adaptacje pośredniej metody pozycjonowania, tj. macierzy przepływów do wyznaczania postaw zachowań konsumentów zdrowej żywności pochodzących z różnych grup zamożności. Do badania wykorzystano badania panelowe prowadzone w latach 2002 i 2005 na wybranej próbie konsumentów w zachodniopomorskim

Abstract

Author presents adaptation of indirect method of positioning, meaning using flow matrix to get basic behaviors’ of healthy food consumers. Consumers have different rich status. Author uses panel research made in years 2002 and 2005. Research was made on chosen group of people in West Pomerania region