Efekt dnia tygodnia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Joanna Landmesser

Landmesser, Joanna; ORCID: 0000-0001-7286-8536
Efekt dnia tygodnia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Day of the Week Effect on the Warsaw Stock Exchange
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006, vol., nr 60, s. 187-196

Słowa kluczowe

efekt dnia tygodnia model GARCH

Key words

day of the week effect GARCH model

Streszczenie

W pracy zbadano występowanie efektu dnia tygodnia na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (GPW) w okresie od stycznia 2002 do grudnia 2005. W tym celu posłużono się modelami autoregresyjnymi z warunkową heteroskedastycznością GARCH. Okazało się, że efekt sezonowości dziennej jest obecny w wyraźny sposób w równaniach na średnią i w słabszy w równaniach na wariancję warunkową. W równaniach średniej statystycznie istotne okazały się wysokie stopu zwrotu osiągane w poniedziałki i piątki. W wypadku wariancji warunkowej wychwycono podwyższoną zmienność poniedziałkową

Abstract

This study tests the presence of the day of the week effect on stock market volatility for Warsaw Stock Exchange during the period of January 2002 and December 2005 by using a GARCH models. The findings show that the day of the week effect is present in both volatility and return equation. The highest returns are observed on Monday and Friday and the highest volatility is observed for Monday