Próba analizy aukcji z różnymi rozkładami wycen

Agnieszka Lewczuk

Lewczuk, Agnieszka
Próba analizy aukcji z różnymi rozkładami wycen
An attempt to analyze the auctions with different distributions of valuations
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006, vol., nr 60, s. 197-206

Słowa kluczowe

aukcja rozkład wycen oczekiwany dochód sprzedawcy

Key words

auction distribution of valuations seller`s expected revenue

Streszczenie

Do końca lat 90-tych analizując aukcje przyjmowano założenie, że rozkłady kupieckich wycen są jednakowe. Założenie to jednak jest mocno wyidealizowane i dla większości odbywających się aukcji nie można go przyjąć. Do takich aukcji należą między innymi aukcje dzieł sztuki lub aukcje koni rasowych. W tej pracy podejmujemy próbę analizy aukcji z różnymi rozkładami kupieckich wycen. Dokładniej zajmiemy się porównaniem oczekiwanego dochodu sprzedawcy pochodzącego z aukcji pierwszej ceny i aukcji otwartej (angielskiej). Pokażemy, że w tej sytuacji nie jest prawdziwe twierdzenie o równoważnym dochodzie. Następnie wykażemy, że w określonych sytuacjach aukcja pierwszej ceny zapewnia sprzedawcy większy oczekiwany zysk niż aukcja angielska

Abstract

Until the end of the 90s, when analyzing auctions, it was assumed that distributions of bidders valuations are identical. However, this assumption is highly idealized and cannot be accepted for the majority of auctions - such auctions are called asymmetric. Works of art or thoroughbred horse auctions belong to his kind of auctions. This thesis tries to analyze auctions with different distribution of bidders valuations. It pays more attention to a comparison of seller`s expected revenue from a first price sealed-bid auction and an open (English) auction. It will show that Revenue Equivalent Theorem is not true in this situation. It will also prove that if the distributions of bidders valuations fulfill first order stochastic dominance then the first price sealed-bid auction will ensure higher expected revenue than the open (English) auction