Wpływ wyboru skali ekwiwalentności na wyniki w zakresie pomiaru ubóstwa i koncentracji dochodów

Grzegorz Koszela, Piotr Łukasiewicz, Arkadiusz Orłowski

Koszela, Grzegorz; ORCID: 0000-0003-4175-4450
Łukasiewicz, Piotr
Orłowski, Arkadiusz
Wpływ wyboru skali ekwiwalentności na wyniki w zakresie pomiaru ubóstwa i koncentracji dochodów
The influence of equivalence scales on the povertymeasurement results and distribution of incomes
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006, vol., nr 60, s. 207-217

Słowa kluczowe

skale ekwiwalentności koncentracja dochodów ubóstwo

Key words

equivalence scales distribution of incomes poverty

Streszczenie

W pracy badamy wpływ wyboru skali ekwiwalentności na wielkość ubóstwa i poziom koncentracji dochodów. Wykorzystujemy indywidualne dane o dochodach gospodarstw domowych z lat 1998-2004. Analizujemy rozkłady dochodów w przeliczeniu na osobę oraz rozkłady dochodów ekwiwalentnych otrzymanych przy zastosowaniu czterech różnych skal. Badamy zmiany w wielkości ubóstwa i poziomie koncentracji w aspekcie statycznym, jak również kierunki zmian zachodzące w czasie

Abstract

In this paper we study influence of equivalence scales on poverty and distribution of incomes. We use data about incomes of households that cover year 1998 to 2004. We analyze distributions of incomes per person and distributions of equivalent incomes obtained with use of four different scales. We study changes in magnitude of poorness and distribution of incomes in static case as well as directions of changes in time