Estymatory odporne zmienności w modelu wyceny Blacka-Scholesa

Justyna Majewska

Majewska, Justyna
Estymatory odporne zmienności w modelu wyceny Blacka-Scholesa
Robust estimators of volatility in the Black-Scholes option picing model
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006, vol., nr 60, s. 219-230

Słowa kluczowe

odporne estymatory zmienności t-estymatory A-estymatory model wyceny Blacka-Scholesa odchylenie standardowe odchylenie medianowe punkty odstające funkcja wpływu punkt załamania maksimum odchylenia

Key words

robust estimators of volatility t-estimator A-estimator Black-Scholes option pricing model standard deviation median absolute deviation outliers influence function breakdown point maximum bias

Streszczenie

Najważniejszym etapem przy wycenie opcji jest właściwe oszacowanie zmienności instrumentu finansowego. W przypadku występowania w zbiorze danych finansowych obserwacji odstających oraz grubych ogonów w rozkładzie danych zastosowanie znajdują odporne estymatory. W pracy przedstawione zostały odporne estymatory zmienności: t-estymatory oraz Aestymatory pozwalające na dokładniejsze wyznaczenie parametru zmienności. Dokonaliśmy analizy porównawczej wartości opcji na indeks WIG20 WGPW biorąc pod uwagę klasyczne odchylenie standardowe, odchylenie medianowe MAD, Aestymator oraz t-estymator. Wartości opcji zostały wyznaczone za pomocą powszechnie stosowanego przez inwestorów modelu wyceny europejskiej opcji kupna Blacka-Scholesa. Ponadto, w pracy przedstawiliśmy narzędzia modelowania odpornego do wykrywania obserwacji wpływowych i nietypowych oraz do analizy wpływu odporności estymatorów na pewne odstępstwa od założonego modelu

Abstract

Correct estimation of volatility of financial asset is the most important stage in option pricing. Financial time series have two features which prevent use of conventional estimators of volatilities such as outliers and leptokurtotic tails of data distributions. In this paper, we presented robust estimators of volatility testimators and A-estimators, which are required to achieve stable and accurate results. We made comparative analysis of option’s values on index WIG20 in Warsaw Stock Exchange taking into consideration following volatility parameters: standard deviation, median absolute deviation, t-estimator and A-estimator. The values of options were estimated by generally known the Black-Scholes option pricing model. Besides, we presented three most popular robustness measures and powerful tools of robust statistic for outlying observations identification