Badanie zależności pomiędzy wartością wykładnika Hursta, a skutecznością strategii inwestycyjnych opartych na analizie technicznej

Edyta Marcinkiewicz

Marcinkiewicz, Edyta
Badanie zależności pomiędzy wartością wykładnika Hursta, a skutecznością strategii inwestycyjnych opartych na analizie technicznej
Evaluation of impact of Hurst exponent value on effectiveness of investment strategies based on technical analysis
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006, vol., nr 60, s. 231-239

Słowa kluczowe

wykładnik Hursta analiza R/S analiza techniczna rynki kapitałowe

Key words

Hurst exponent R/S analysis technical analysis capital markets

Streszczenie

W artykule podjęta została próba wykorzystania wykładnika Hursta (H) do zbadania czy na rynku kapitałowym występują trendy oraz czy może on mieć wpływ na skuteczność narzędzi analizy technicznej. Dla ośmiu szeregów stóp zwrotu: WIG20, CAC40, DAX, DJIA, S&P500, NIKK225, NASDAQ oraz EUR/USD obliczono wartość H. Następnie przeprowadzono symulacje strategii inwestycyjnych budowanych w oparciu o wskaźniki analizy technicznej, które w założeniu mają wykorzystywać istnienie trendów na rynku giełdowym. Wyniki badanych strategii dla każdego szeregu porównano z wartością wykładnika Hursta

Abstract

In the paper an attempt to employ Hurst exponent (H) was made in order to investigate whether there are trends on capital market and whether H can influence the effectiveness of technical analysis tools. Eight time series of rate of returns were examined - WIG20, CAC40, DAX, DJIA, S&P500, NIKK225, NASDAQ, EUR/USD - and for each H was calculated. The further step was to investigate technical analysis trading rules, which were supposed to bring good investment results in terms of ternds on capital market. The mean returns gained using technical analysis indicators in case of each of eight time series were compared to Hurst exponent value