Własności estymatorów miar ryzyka Expected ShortFall (ES) oraz Valueat- RISK (VaR)

Joanna Olbryś

Olbryś, Joanna
Własności estymatorów miar ryzyka Expected ShortFall (ES) oraz Valueat- RISK (VaR)
Properties of estimators of risk measures Expected Shortfall (ES) and Value– at-Risk (VaR)
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006, vol., nr 60, s. 269-277

Słowa kluczowe

estymator miary ryzyka Value-at-Risk Expected Shortfall Otwarte Fundusze Inwestycyjne

Key words

Risk Measure Estimator Value-at-Risk Expected Shortfall Open-end Investment Funds

Streszczenie

Koncepcja wartości zagrożonej Value-at-Risk pojawiła się w 1994r. Obecnie VaR jest najbardziej popularną wśród praktyków miarą ryzyka, zalecaną np. przez Basel Commitee on Banking Supervision. Niestety, nie jest miarą subaddytywną, co może prowadzić do zaburzeń w ocenie ryzyka portfeli zdywersyfikowanych. Jako alternatywę w stosunku do VaR można stosować spójną miarę ryzyka Expected Shortfall (ES). Celem artykułu jest zaprezentowanie własności estymatorów wartości zagrożonej Value-at-Risk (VaRa ) i miary Expected Shortfall ( ESa ) oraz wpływu tych własności na wielkość pomiaru ryzyka na przykładzie jednostek wybranych otwartych funduszy inwestycyjnych na rynku polskim

Abstract

Concept of Value-at-Risk appears in 1994. Nowadays VaR is the most popular risk measure. Unfortunately, it fails to reward diversification, as it is not subadditive. In the search for a suitable alternative to VaR, Expected Shortfall (ES) has been characterized as the smallest coherent risk measure to dominate VaR. The aim of this paper is a presentation of the Expected Shortfall and Value-at-Risk estimators properties and an application of ES and VaR estimators to risk estimate examples on the Polish Open-end Investment Funds market. The paper also offers a comparison of ES and VaR estimators as the risk measures.