Koncepcja pomiaru nierówności dla wielu zmiennych

Teresa Kowalczyk, Wiesław Szczesny, Marek Wiech

Kowalczyk, Teresa
Szczesny, Wiesław
Wiech, Marek
Koncepcja pomiaru nierówności dla wielu zmiennych
Concepts for measures of inequality in multivariate data
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006, vol., nr 60, s. 319-329

Słowa kluczowe

kierunkowa krzywa Lorenza kierunkowy wskaźnik Giniego koncentracja nierówność zró?nicowanie tau Kendalla gradacyjna analiza danych

Key words

directional Lorenz curve directional Gini index concentration inequality diversity Kendall’s tau grade data analysis

Streszczenie

Praca składa się z trzech głównych części. W pierwszej z nich wprowadzone zostają pojęcia kierunkowej krzywej Lorenza i kierunkowego wskaźnika Giniego, uogólnione następnie na odpowiednie pojęcia przy pomiarze koncentracji. W części drugiej wprowadzone pojęcia wykorzystane są do przedstawienia pewnych metod pomiaru nierówności, określanych jako podejście gradacyjne dla tablic z wieloma zmiennymi. Jako przykłady służą trzy tablice z danymi dla pięciu banków i trzech ich cech: stanu depozytów oraz stanów kredytów złotówkowych i kredytów dewizowych. Końcowa część pracy to porównanie wskaźników gradacyjnych z proponowanymi przez Moslera i Koshevoya oraz krótkie odniesienie do innych koncepcji pomiaru nierówności

Abstract

The article consists of three main parts. The first part introduces concepts of directional Lorenz curve and directional Gini index, generalized then to obtain suitable terms concerning concentration measures. In the second part some inequality indices are introduced, which present a grade approach to multivariate datasets. As an example three datasets concerning five banks and three variables (deposits, Polish currency loans and foreign currency loans) are considered. The final part consists of comparison of grade approach to approach proposed by Mosler and Koshevoy, followed by a short account of some other concepts of inequality measurement