Porównanie metod Tramo-Seats i Sieci Neuronowych wykorzystywanych do prognozowania krótkookresowego szeregów czasowych

Tomasz Ząbkowski

Ząbkowski, Tomasz
Porównanie metod Tramo-Seats i Sieci Neuronowych wykorzystywanych do prognozowania krótkookresowego szeregów czasowych
Comparison of Tramo-Seats and Artficial Neural Networks for time series forecasting
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006, vol., nr 60, s. 369-377

Key words

Tramo-Seats artificial neural networks forecasting time series

Streszczenie

Artykuł prezentuje dwa podejścia prognozowania szeregu czasowego wykorzystania minut przez abonentów firmy telekomunikacyjnej. Do porównania zostały wykorzystane: metoda Tramo- Seats bazująca na metodologii ARIMA oraz różnego typu sztuczne sieci neuronowe. Metody te zostały w artykule gruntownie scharakteryzowane. Otrzymane w części eksperymentalnej wyniki dla prognoz krótkookresowych sugerują zasadność stosowania metody Tramo-Seats

Abstract

The paper presents the methods for time series forecasting. The case was to forecast an airtime usage of telecom customers. The metods chosen for comparison were ARIMA based Tramo-Seats and artificial neural networks. The results obtained in practical experiment suggest using Tramo-Seats for short time forecasting in this specific problem