Modelowanie konkurencyjności regionu w oparciu o adaptację techniki analizy nieuszkadzalności systemów

Ryszarda Bolonek

Bolonek, Ryszarda
Modelowanie konkurencyjności regionu w oparciu o adaptację techniki analizy nieuszkadzalności systemów
Regional competitiveness modeling based on the FMECA procedure application
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006, vol., nr 60, s. 45-55

Słowa kluczowe

region konkurencyjność modelowanie konkurencyjności regionu aplikacja techniki analizy nieuszkadzalności systemów

Key words

region competitiveness regional competitiveness modeling FMECA application

Streszczenie

Rozbieżności między teorią ekonomii i praktyką gospodarczą w odniesieniu do pojęcia konkurencyjności sprawiły, iż artykuł został poświęcony nowemu zdefiniowaniu konkurencyjności oraz jej modelowaniu w oparciu o ekonomiczną aplikację inżynierskiej metody analizy nieuszkadzalności systemów, wykorzystywanej do oceny niezawodności skomplikowanych urządzeń. Konkurencyjność regionu rozumiana jest jako intensywność procesu konkurencji mającej na celu poszukiwanie nowych źródeł wzrostu gospodarczego w oparciu o własne zasoby uwzględnione w strategii regionalnej. Celem modelowania konkurencyjności regionu jest oszacowanie i zmniejszenie ryzyka ukierunkowania decyzji regionu na realizację, bądź zaniechanie realizacji określonych kryteriów konkurencyjności, rozumianych jako potencjalne czynniki wzrostu gospodarczego. Z tego względu zaprezentowana została poniżej uproszczona wersja metody i sposób jej ekonomicznej aplikacji w kontekście podejścia systemowego, a także graficzny obraz metody, zastosowanie modelu do oceny konkurencyjności regionu łódzkiego oraz podstawowe wyniki badań uzyskanych tą metodą

Abstract

There is a difference between competitiveness perception in the theory of economics and practice. Therefore, this paper defines regional competitiveness as the intensity of competition process, which is aimed at searching the new sources of GNP raise on the behalf of own resources pointed in the regional strategy. The purpose of regional competitiveness modeling is estimation and reduction the risk connected with the different competitiveness criteria realization. It is based on FMECA method application, which was firstly used in the theory of reliability