Zmiany w zasobach i rozmiarach produkcji gospodarstw rolniczych w latach 1993 - 2003

Bolesław Borkowski, Wiesław Szczesny

Borkowski, Bolesław; ORCID: 0000-0001-6073-6173
Szczesny, Wiesław
Zmiany w zasobach i rozmiarach produkcji gospodarstw rolniczych w latach 1993 - 2003
The changes in Farm’s production structure during 1993 – 2003 period
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006, vol., nr 60, s. 57-67

Słowa kluczowe

krzywa Lorenza wskaźnik Giniego funkcję produkcji Cobba – Douglasa

Key words

Gini index

Streszczenie

W pracy dokonano dynamicznej analizy zróżnicowania obszaru, wyposażenia w środki trwałe oraz nakładów materialnych i nakładów pracy w gospodarstwach rolniczych. Badaniem objęto blisko 9000 gospodarstw ankietowanych przez IERiGŻ w okresie 1993 – 2003. Do analizy wykorzystano krzywe Lorenza, wskaźnik Giniego oraz dynamiczną funkcję produkcji Cobba – Douglasa

Abstract

Within the analysed homesteads, a rationalization of employment and equipment in assets members and a concentration of arable lands area have taken place. Price range indexes, which are disadvantageous for agriculture, have resulted in a drop of actual final output value and material asset members costs. Analysis has shown an increase in arable lands concentration within the examined homesteads, especially until year 1998 (the Gini index amounted to 0,544). An increase in productivity of asset members and effectiveness of invested work are the positive aspects of changes that took place within the homesteads. Effectiveness of productive factors and production flexibility, which were calculated based on a dynamic exponential function, differed within two separate groups of homesteads of dissimilar arable lands area