Zastosowanie modelu logitowego do analizy wyników egzaminu

Hanna Dudek1, Monika Dybciak
1 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Ekonometrii i Informatyki, ,
Dudek, Hanna; ORCID: 0000-0001-8261-2745 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Ekonometrii i Informatyki)
Dybciak, Monika
Zastosowanie modelu logitowego do analizy wyników egzaminu
Application of Logit Model to Analysis of Examination Results
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006, vol., nr 60, s. 81-92

Słowa kluczowe

model logitowy zmienna zerojedynkowa wyniki egzaminu

Key words

logit model dummy variable result of examination

Streszczenie

W pracy podjęto próbę wyjaśnienia przyczyn wysokiego udziału ocen negatywnych uzyskanych z egzaminu z ekonometrii na Międzywydziałowym Studium Informatyki i Ekonometrii SGGW. W celu określenia wielkości wpływu czynników objaśniających wynik egzaminu zastosowano model logitowy. Model ten stanowi jeden z rodzajów modeli dwumianowych, w których zmienna objaśniana jest zmienną zerojedynkową. Przedstawiono metody estymacji i weryfikacji modelu logitowego. Podano sposób interpretacji otrzymanych wyników. Na podstawie oszacowanego modelu stwierdzono, że systematyczna praca w ciągu semestru oraz dobry wypoczynek bezpośrednio przed pisaniem pracy egzaminacyjnej zwiększały prawdopodobieństwo zdania otrzymania oceny pozytywnej

Abstract

The aim of this paper is application of logit model to explanation of examination results in econometrics on Interfaculty Studies in Computer Sciences and Econometrics. Logit model is the type of the binary choice models, where explained variable is dummy. Methods of estimation and measurement of goodness of fit are presented in the paper. Moreover interpretation of the estimated logit model is described. On the basis of estimated model it is found that systematic learning during semester and good rest immediately before writing examination paper increased probability of passing the examination