OBSŁUGA BANKOWA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH NA PRZYKŁADZIE EDUKACYJNYCH KONT OSOBISTYCH

Iwona Kowalska

Kowalska, Iwona; ORCID: 0000-0002-2757-7163
OBSŁUGA BANKOWA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH NA PRZYKŁADZIE EDUKACYJNYCH KONT OSOBISTYCH
Bank Services for Structural Funds on the Example of Individual Learning AccountsGA
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2008, vol., nr 65, s. 31-42

Streszczenie

Edukacyjne konto osobiste (EKO) jest alternatywną propozycją finansowania edukacji ustawicznej w Polsce w stosunku do kontraktowania projektów na ten cel ze środków UE. Programowanie UE na lata 2007–2013 jest najkorzystniejszym okresem do podjęcia działań w zakresie implementacji EKO w Polsce przez banki spółdzielcze. Celem artykułu jest próba zaprezentowania istoty modelu koncepcji EKO oraz opinii przedstawicieli banków spółdzielczych na temat możliwości implementacji tej koncepcji w warunkach polskiego sektora bankowego