ROZWÓJ KREDYTOWANIA I SPÓŁDZIELNIE KONSUMENCKIE W SEKTORZE ROLNICTWA

Victoria Borisova

Borisova, Victoria
ROZWÓJ KREDYTOWANIA I SPÓŁDZIELNIE KONSUMENCKIE W SEKTORZE ROLNICTWA
Development of Credit and Consumer Cooperation in the Agricultural Sector
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2008, vol., nr 65, s. 59-70

Streszczenie

Celem opracowania jest analiza roli, jaką odgrywają spółdzielnie kredytowe w poprawie usług finansowych rolniczych spółdzielni konsumenckich. W celu utrzymania określonego poziomu kapitału obrotowego netto spółdzielnia konsumencka powinna brać udział w tworzeniu spółdzielni kredytowych, które pozwolą na: szybkie uzyskanie pożyczki, zróżnicowanie stopy oprocentowania oraz przedłużenie terminów płatności. W czasach uzależnienia jednostek od kredytów spółdzielnie kredytowe bazują na potrzebie skalkulowania wartości odsetek zarówno własnych, właścicieli, dłużników, jak i zarządu. Spółdzielnie kredytowe mogą być postrzeganego jako finansowe jednostki pośredniczące, zapewniające finansowe i socjalne zabezpieczenie ich członkom pomimo wykorzystywania ich prywatnych oszczędności w celu zapewnienia źródeł kredytowania działalności produkcyjnej spółdzielni konsumenckich. System rolniczych spółdzielni kredytowych w zakresie kredytowania rolnictwa pozwoli na zapewnienie ludności wiejskiej niezbędnych źródeł kredytowania i usług finansowych. Ponadto, może mieć wpływ na bezrobocie na obszarach wiejskich, rozszerzenie zakresu usług finansowych, wzrost stabilizacji finansowej, jak również na poziom zapotrzebowania na gospodarstwa rolnicze oraz na rozwój małej przedsiębiorczości. W ten sposób ułatwi to wzrost aktywności obszarów wiejskich.