SYTUACJA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW ROLNICZYCH NA BIAŁORUSI

Maria Pestis, Pavel Pestis, Elena Rudenko, Dmitry Rudenko

Pestis, Maria
Pestis, Pavel
Rudenko, Elena
Rudenko, Dmitry
SYTUACJA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW ROLNICZYCH NA BIAŁORUSI
Financial position of agricultural enterprises of Belarus and its perfection
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2008, vol., nr 66, s. 137-146

Streszczenie

Celem opracowania jest analiza finansowa przedsiębiorstw rolniczych na Białorusi. Wskazuje ona na najlepszą sytuację finansową przedsiębiorstw w latach 1990–2000. Obecnie główne kierunki pomocy przeznaczonej dla producentów rolnych wiążą się z: dotacjami publicznymi, podnoszeniem cen oraz problemem opóźnień w płatnościach. Oddzielne działania związane są z reformą, która idzie w kierunku fuzji przedsiębiorstw niedochodowych lub ich sprzedaży organizacjom bądź też inwestorom funkcjonującym bardziej efektywnie. W latach 2000–2006 poziom publicznych inwestycji wzrósł z 20 do 190 USD w przeliczeniu na jeden hektar. W znacznej mierze fundusze te przeznaczone są na modernizacje technologii produkcji w rolnictwie. Istnieje również prawdopodobieństwo, że w przyszłości wystąpi konieczność rezygnacji z tej praktyki. Kolejne działania powinny być skupione na rozwoju efektywności produkcji rolniczej.